सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

हाम्रो लागि चेतावनीमूलक उदाहरणहरू

यर्दन नदी पार गर्नुअघि इस्राएलीहरूको भक्तिको जाँच भयो। तर तिनीहरूले आफ्नो भक्तिको जाँच भइरहेको छ भनेर चालै पाएनन्‌। फलस्वरूप कसै-कसैले मोआबीहरूसित सङ्गत गरेर गम्भीर गल्ती गर्न पुगे। तिनीहरूको काम र मनोवृत्ति हाम्रो लागि चेतावनीमूलक उदाहरण हो।