अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

साँचो प्रेम

साँचो प्रेम—परिचय

साँचो प्रेम—परिचय

डेटिङ गर्ने तरिका देशअनुसार फरक-फरक हुन्छ। डेटिङ गर्दा बाइबलको कुन सिद्धान्त लागू हुन्छ भन्ने कुरा यस भिडियोमा देखाइएको छ।