सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

‘उहाँलाई परमेश्वरले प्रभु र ख्रीष्ट बनाउनुभयो’

‘उहाँलाई परमेश्वरले प्रभु र ख्रीष्ट बनाउनुभयो’ (भाग २)

‘उहाँलाई परमेश्वरले प्रभु र ख्रीष्ट बनाउनुभयो’ (भाग २)

यहोवासितको राम्रो सम्बन्धले विश्वास बलियो बनाउन र भविष्यवाणीहरू पूरा भयो भनेर बुझ्न कसरी मदत गर्छ, हेर्नुहोस्।