सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

‘उहाँलाई परमेश्वरले प्रभु र ख्रीष्ट बनाउनुभयो’

‘उहाँलाई परमेश्वरले प्रभु र ख्रीष्ट बनाउनुभयो’ (भाग १)

‘उहाँलाई परमेश्वरले प्रभु र ख्रीष्ट बनाउनुभयो’ (भाग १)

परमेश्वरले येशूलाई प्रभु र ख्रीष्ट बनाउनुभयो भनेर तपाईंलाई कुन कुराले विश्वस्त पार्छ, रोचक प्रमाणहरू हेर्नुहोस्।

अझ बढी सिक्नुहोस्

बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ?

येशू ख्रीष्ट प्रतिज्ञा गरिएको मसीह

मसीहबारे गरिएको सम्पूर्ण भविष्यवाणी येशूमा पूरा भए। भविष्यवाणीमा बताइएको यी सबै कुरा एक-एक भयो भनेर आफ्नो बाइबल हेरेर पक्का गर्नुहोस्।