सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

‘उहाँलाई परमेश्वरले प्रभु र ख्रीष्ट बनाउनुभयो’

‘उहाँलाई परमेश्वरले प्रभु र ख्रीष्ट बनाउनुभयो’ (भाग १)

‘उहाँलाई परमेश्वरले प्रभु र ख्रीष्ट बनाउनुभयो’ (भाग १)

परमेश्वरले येशूलाई प्रभु र ख्रीष्ट बनाउनुभयो भनेर तपाईंलाई कुन कुराले विश्वस्त पार्छ, रोचक प्रमाणहरू हेर्नुहोस्।