सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबलका किताबहरूको परिचय भिडियो

हितोपदेशको परिचय

हितोपदेशको परिचय

आफूमाथि भर नपरी परमेश्वरको सल्लाहमा भरोसा राख्नुको महत्त्वबारे हितोपदेशको किताबबाट सिक्नुहोस्।