सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबलका किताबहरूको परिचय भिडियो

मर्कूसको परिचय

मर्कूसको परिचय

सुसमाचारको पुस्तक मर्कूसबारे थाह पाउनुहोस्‌। यसमा येशूले गर्नुभएको सेवाको कामबारे रोचक र छोटो विवरण पाउनुहुन्छ।