अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबलका किताबहरूको परिचय भिडियो

मत्तीको परिचय

मत्तीको परिचय

चारवटा सुसमाचारका किताबमध्ये मत्ती पहिलो किताब हो। यो किताबबारे जानकारी लिनुहोस्।