सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबलका किताबहरूको परिचय भिडियो

नहेम्याहको परिचय

नहेम्याहको परिचय

बेबिलोनको कैदबाट मुक्‍त भएपछि यहूदीहरूले यरूशलेमको पुनर्निर्माण कसरी गरे, यसबारे बुझ्न नहेम्याहको किताब पढ्‌नुहोस्‌।