सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबलका किताबहरूको परिचय भिडियो

नहूमको परिचय

नहूमको परिचय

यहोवा हिंसालाई कत्ति घृणा गर्नुहुन्छ र उहाँ आफ्नो वचन कसरी सधैँ पूरा गर्नुहुन्छ भनेर देखाउने भविष्यवाणीको किताब नहूमको सारांश।