सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

जकरियाको परिचय

जकरियाको परिचय

मसीह आउनुहुनेछ, उहाँलाई धोका दिइनेछ र उहाँको मृत्यु हुनेछ भन्‍ने भविष्यवाणी भएको किताब जकरियाको सारांश।