सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबलका किताबहरूको परिचय भिडियो

एज्राको परिचय

एज्राको परिचय

एज्राको किताबबारे केही जानकारी लिनुहोस्‌। इस्राएलीहरू बेबिलोनको कैदबाट यरूशलेम फर्केपछि साँचो उपासना कसरी पुनर्स्थापित भयो, थाह पाउनुहोस्‌।