सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबलका किताबहरूको परिचय भिडियो

आमोसको परिचय

आमोसको परिचय

भौतिक कुराहरूलाई प्राथमिकता दिनेहरूको कस्तो हानि हुन्छ भनेर चेतावनी दिने र मसीही राज्यको स्थापनाबारे भविष्यवाणी गर्ने किताब आमोसको सारांश।