सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबलका किताबहरूको परिचय भिडियो

अय्यूबको परिचय

अय्यूबको परिचय

अय्यूबको किताबको छोटो पुनरावृत्तिले शासन गर्ने अधिकारसम्बन्धी उठेको विवाद बुझ्न मदत गर्छ।