सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

१ यूहन्ना १:१-१०

 हामी तिमीहरूलाई जीवनको त्यस वचनबारे लेख्दैछौं, जो सुरुदेखि हुनुहुन्थ्यो, जसलाई हामीले सुनेका छौं, आफ्नै आँखाले देखेका छौं, ध्यान दिएर हेरेका छौं अनि आफ्नै हातले छोएका पनि छौं। २  (हो, हामीलाई अनन्त जीवन प्रकट गरियो अनि हामीले यो देखेका छौं र यसबारे साक्षी दिंदैछौं अनि तिमीहरूलाई बताउँदैछौं। यो अनन्त जीवन बुबाकहाँबाट आएको हो र यो हामीलाई प्रकट गरियो,) ३  हामीले जसलाई देखेका र सुनेका छौं, उहाँबारे तिमीहरूलाई पनि बताउँदैछौं, ताकि तिमीहरूको पनि हामीसित साझेदारी होस्। साथै, हाम्रो यो साझेदारी बुबा र उहाँको छोरा येशू ख्रीष्टसित छ। ४  हाम्रो खुसी पूर्ण होस् भनेर हामी यी कुराहरू लेख्दैछौं। ५  हामीले उहाँबाट सुनेको र तिमीहरूलाई सुनाइरहेको सन्देश यही हो, कि परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ र उहाँसित एकतामा हुनेहरूमा रत्तीभर अन्धकार हुँदैन। ६  यदि हामी “उहाँसित हाम्रो साझेदारी छ” भन्छौं तर अन्धकारमा हिंडिरहन्छौं भने हामीले झूट बोलिरहेका हुन्छौं र सत्यमा चलिरहेका हुँदैनौं। ७  तर उहाँ आफै ज्योतिमा हुनुभएझैं यदि हामी पनि ज्योतिमा हिंडिरहेका छौं भने एक-अर्कासित हाम्रो साझेदारी छ र उहाँको छोरा येशूको रगतले हाम्रा सबै पापहरू पखालेर हामीलाई शुद्ध पार्छ। ८  यदि हामी “हामीमा पाप छैन” भन्छौं भने आफैलाई झुक्क्याइरहेका हुन्छौं र हामीमा सत्य हुँदैन। ९  परमेश्वर विश्वासयोग्य र न्यायी हुनुहुन्छ; त्यसैले यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकाऱ्यौं भने उहाँले हाम्रा पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै दुष्ट कामहरूबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ। १०  यदि हामी “हामीले पाप गरेका छैनौं” भन्छौं भने हामीले उहाँलाई झूटा ठहराइरहेका हुन्छौं र उहाँको वचन हामीमा हुँदैन।

फुटनोटहरू