सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

साक्षी दिन आफ्नो मन बलियो बनाउनुहोस् (मत्ती २७:३२—२८:१५; लूका २४:८-५३)

डाउनलोड विकल्पहरू