अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

यहोवाले सुधार्नुहुँदा हरेस नखानुहोस्! (योना १:४-१५; ३:१—४:११)

डाउनलोड विकल्पहरू