अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

परमेश्वरको वचन सुन्ने र पालन गर्ने होओ (लूका ४:१-३०; १ राजा १७:८-२४)

डाउनलोड विकल्पहरू