अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

“परमेश्वरको वचन जीवित र प्रबल छ” (मर्कूस ४:३५-५:४३)

डाउनलोड विकल्पहरू