अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

'नमरुञ्जेल म सत्यनिष्ठ छु भन्ने मेरो दाबीलाई म छोड्नेछैनँ!' (अय्यूब १:१-२:१०; दानिएल ६:१-२८)

डाउनलोड विकल्पहरू