अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

आशा जगाउने सत्य कथा (रूथ १:१-४:२२)

डाउनलोड विकल्पहरू