सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवनका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ कहाँ पाइन्छ?

जीवनका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ कहाँ पाइन्छ?

तपाईंको विचारमा . . .

  • विज्ञानमा।

  • मानव दर्शनमा।

  • पवित्र शास्त्रमा।

 बाइबलका एक जना लेखकले परमेश्वरलाई यस्तो बिन्ती गरे

‘मलाई समझ दिनुहोस्। तपाईंको वचन सत्य छ।’—भजन ११९:१४४, १६०, पवित्र बाइबल।

लाखौं मानिसले जीवनका महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ बाइबलबाट पाएका छन्‌।

के तपाईं पनि जवाफ पाउन चाहनुहुन्छ?

यसको लागि jw.org वेब साइट हेर्नुहोस्।

अनलाइन सामग्री पढ्नुहोस्

 तपाईं यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नमध्ये कुनचाहिं बुझ्न चाहनुहुन्छ?

यी प्रश्नको जवाफ jw.org/ne मा हेर्नुहोस्

(यी पर्चा पढ्न वा डाउनलोड गर्न प्रकाशनहरू >पुस्तक र पुस्तिकाहरू अन्तर्गत हेर्नुहोस्)