सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

विषयसूची

विषयसूची

भाग १ सृष्टिदेखि जलप्रलयसम्म

भाग २ जलप्रलयदेखि मिश्रबाट छुटकारासम्म

भाग ३ मिश्रबाट छुटकारा पाएको समयदेखि इस्राएलको पहिलो राजासम्म

भाग ४ इस्राएलको पहिलो राजादेखि बाबेलको कैदसम्म

भाग ५ बाबेलमा कैदी भएर गएको समयदेखि यरूशलेमको पर्खालको पुनर्निर्माणसम्म

भाग ६ येशूको जन्मदेखि मृत्युसम्म

भाग ७ येशूको पुनरुत्थानदेखि पावलको कैदसम्म

भाग ८ बाइबलको भविष्यवाणी पूरा हुन्छ