सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

परमेश्वरबाट आएको सुसमाचार!

के बाइबल भरपर्दो किताब हो?

के बाइबल भरपर्दो किताब हो?

बाइबल “परमेश्वरको वचन” हो भनेर बाइबलमै लेखिएको छ। साथै परमेश्वर ‘झूट बोल्नुहुन्न’ भनेर पनि यसमा बताइएको छ। (१ थिस्सलोनिकी २:१३; तीतस १:२) के यो कुरा साँचो हो? वा बाइबल दन्त्यकथाहरूको सङ्‌ग्रह मात्रै हो?