सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

परमेश्वरबाट आएको सुसमाचार!

बाइबलको वास्तविक लेखक को हो?

बाइबलको वास्तविक लेखक को हो?

बाइबल मानिसले लेखेको हो भने यसलाई किन “परमेश्वरको वचन” भनिन्छ? (१ थिस्सलोनिकी २:१३) परमेश्वरले आफ्नो विचार मानिसहरूमा कसरी सार्न सक्नुभयो?

 

अझ बढी सिक्नुहोस्

बाइबलसम्बन्धी प्रश्नहरूको जवाफ

बाइबलको वास्तविक लेखक को हो?

बाइबलका लेखकहरूले परमेश्वरबाट डोऱ्याइ र निर्देशन पाएका थिए। त्यसोभए यसमा लेखिएका कुराहरूमा तपाईं किन विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ?

बाइबलसम्बन्धी प्रश्नहरूको जवाफ

के बाइबल मानिसको विचारले भरिएको किताब हो?

बाइबलले यसको स्रोतबारे के बताएको छ, हेर्नुहोस्।

बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ?

बाइबल परमेश्वरले दिनुभएको किताब

आफ्नो व्यक्तिगत समस्याहरू सुल्झाउन बाइबलले तपाईंलाई कसरी मदत गर्न सक्छ? यसमा भएका भविष्यवाणीहरूमा तपाईं किन विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ?