सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

परमेश्वरबाट आएको सुसमाचार!

बाइबलको वास्तविक लेखक को हो?

बाइबलको वास्तविक लेखक को हो?

बाइबल मानिसले लेखेको हो भने यसलाई किन “परमेश्वरको वचन” भनिन्छ? (१ थिस्सलोनिकी २:१३) परमेश्वरले आफ्नो विचार मानिसहरूमा कसरी सार्न सक्नुभयो?