सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

छोराछोरीलाई सिकाउनुहोस्

परिचय

परिचय

तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सम्पूर्ण मनले, आफ्नो सम्पूर्ण प्राणले र आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिले प्रेम गर। मैले तिमीहरूलाई सुनाएको आज्ञा आफ्नो मनमा राख। ती तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई होसियारीसाथ सिकाओ। औ घरमा बस्दा, बाटोमा हिंड्दा, ढल्केर बस्दा र उठ्दा तिनको चर्चा गर।व्यवस्था ६:५-७.