सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

२०१७ अधिवेशन कार्यक्रम

तेस्रो दिन

तेस्रो दिन

“जसले अन्तसम्म सहन्छ, त्यसले उद्धार पाउनेछ”—मत्ती २४:१३

बिहान

 दिउँसो

  • १:३५ साङ्‌गीतिक भिडियो

  • १:४५ गीत न. ५७

  • १:५० नाटक: लूतकी पत्नीलाई सम्झनुहोस्—भाग ३ (लूका १७:२८-३३)

  • २:२० गीत न. ५४ र घोषणाहरू

  • २:३० ‘त्यसको बाटो हेर्दै बस, त्यसले ढीलो गर्नेछैन!’ (हबकूक २:३)

  • ३:३० गीत न. १२९ र समापन प्रार्थना