सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

प्रहरीधरहरा ब्यूँझनुहोस्! पत्रिकाहरू

हाम्रा बाइबलआधारित पत्रिकाहरू साङ्‌केतिक भाषालगायत २०० भन्दा बढी भाषामा डाउनलोड गर्न सकिन्छ। प्रहरीधरहरा-ले बाइबलका भविष्यवाणीअनुसार विश्वघटनाहरूको महत्त्वलाई देखाउँछ। यसले मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाएर सान्त्वना दिन्छ र येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास राख्न प्रोत्साहित गर्छ। ब्यूँझनुहोस्!-ले वर्तमान समस्याहरूको सामना कसरी गर्ने भनी बुझाउँछ अनि सृष्टिकर्ताले प्रतिज्ञा गर्नुभएको शान्तिमय र सुरक्षित संसारप्रतिको हाम्रो भरोसा बढाउँछ।

आफूले खोजेको भाषामा कुन-कुन पत्रिका कुन-कुन फर्म्याटमा उपलब्ध छन्‌ भनेर थाह पाउन सुरुमा भाषा रोज्नुहोस् र खोज्ने बटन क्लिक गर्नुहोस्।

 

दृश्य
ग्रिड
सूची देखाउने

ब्यूँझनुहोस्!

ब्यूँझनुहोस्!

ब्यूँझनुहोस्!

ब्यूँझनुहोस्!

ब्यूँझनुहोस्!

प्रहरीधरहरा

प्रहरीधरहरा

सङ्ख्या ४ २०१७

प्रहरीधरहरा

प्रहरीधरहरा

प्रहरीधरहरा

प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण

प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण

प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण

प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण

प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण

प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण

प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण

प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण

प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण