सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

नेभिगेशन स्क्रिनमा बाइबलका किताबहरूको रङ किन फरक-फरक छ?

नेभिगेशन स्क्रिनमा बाइबलका किताबहरूको रङ किन फरक-फरक छ?

सन्‌ २०१३ मा संशोधन गरिएको बाइबलको परमेश्वरको वचनको परिचय-मा दिइएको प्रश्न १९ मा यसको कारण बताइएको छ। (हाल यो बाइबल नेपालीमा उपलब्ध छैन।)।