Hüpa up inwards

Hüpa tau inwardslist

Jehovaas Tüügen

suik språk uut Pomerisch

 LEIR 8

Wouweegen erlaubt God dai noud un slechtigkeit?

Wouweegen erlaubt God dai noud un slechtigkeit?

1. Fon wou kümt dai slechtigkeit heer?

God hät erlaubt dat dai lüür up ain tijd lang wat nöirg is, sich regijra daua, taum bewijsa dat sai ni dai probleims fona meischheit resolvijrt krijga

Dai slechtigkeit upa Eir hät anfunga as Satan dai airst loigen fortelt hät. Im anfang, wäir hai air perfekt ängel, åwer “hai is ni fast ina wårheit bleewa”. (Johannes (João) 8:44) Hai hät in sich dai wunsch upkooma låta taum häwa dat anbeeren wat fon recht blous God höirt. Satan hät tau der airsta fruug, Eva, loigen fortelt un hät eer taureerd em horga laiwer as God. Adam hät God uk ni horgt. Adam sij uutsuiken hät dai noud un der doud bröcht. — Lees 1. Mose (Gênesis) 3:1-6, 19.

As Satan Eva fortokt hät taum God ni horga, hät hai anfunga sich geigen God sijn souveränitäit stelt, urer sijn position as dai Alahöigst. Sou as Satan, dai meista fon der meischheit häwa God forstöt as Herscher. Un sou is Satan “dai herscher fon deis wild” woura. — Lees Johannes (João) 14:30; 1. Johannes (1 João) 5:19.

2. Macht dat ainer feigel häwa wat God måkt hät?

Ala werken fon God sin perfekt. Dai lüür un dai ängels wat God måkt hät küüna em mit perfektion horga. (5. Mose (Deuteronômio) 32:4, 5) Hai hät ous måkt mit fraiheit taum uutsuika gaud urer slecht måka. Deis fraiheit erlaubt ous lijb tau God wijsa. — Lees Jakobus (Tiago) 1:13-15; 1. ­Johannes (1 João) 5:3.

3. Wouweegen däit God dai noud erlauba?

Up ain kord tijd, Jehovaa erlaubt deis rebelioun geigen sijn souveränitäit. Wouweegen? Taum wijsa dat, oona God, ni air forsuiken taum dai lüür sich regijra eer profijt giwt. (Prediger (Eclesiastes) 7:29; 8:9) 6 duusend jåra fon meischesgeschicht daua dat bewijsa.  Dai meischesregirung häwa ni der krijg, gewald, ungerechtigkeit un dai krankheit uutrot kreega. — Lees Jeremia (Jeremias) 10:23; Römer (Romanos) 9:17.

Aners as dai meischesregirung, God sij regirung is gaud for dai wat em anneema. (Jesaja (Isaías) 48:17, 18) Bald, däit Jehovaa al dai regirung uutrota. Blous dai lüür wat sich God sijna regirung uutsuika daua upa Eir woona. — Jesaja (Isaías) 11:9. — Lees Daniel (Daniel) 2:44.

4. Wat erlaubt ous God sijn geduld?

Satan hät beståa kair däir Jehovaa uut lijb dijna. Würst duu geirn wijsa dat hai forkeird is? Duu kast! God sijn geduld erlaubt ous dat wij wijsa of wij God sijn regirung bijståa urer der lüür eer. Ous uutsuiken blijwt klår up dai årt sou as wij leewa. — Lees Hiob () 1:8-12; Sprüche (Provérbios) 27:11.

5. Wousou koina wij God uutsuika as ous Herscher?

Ous uutsuiken wijst of wij God wila as ous Herscher

Wij daua ous God uutsuika as ous Herscher wen wij dat wår anbeeren leira wat in sij Wourd, dai Bijbel steit, un dårnå leewa. (Johannes (João) 4:23) Wij koina Satan forstöita as herscher wen wij ous uut der politik un der krijg ruuterhula, sou as Jeisus. — Lees Johannes (João) 17:14.

Satan benutst sijn macht taum dai lüür slechtigkeit bedrijwa un daila måka wat schåra. Wen wij dit ni måka, wek fründ un forwanrer filaicht daua spota un sin geigen ous. (1. Petrus (1 Pedro) 4:3, 4) Sou muida wij air uutsuiken måka. Daua wij ous t’houp­hula mit lüür wat God lijba? Daua wij em sijn klauk un lijb gesetsa horga? Wen wij dit måka, daua wij wijsa dat Satan looga hät, as hai sägt hät kair maik God sijna wila mit swårheit. — Lees 1. Korinther (1 Coríntios) 6:9, 10; 15:33.

God sij lijb tau dai meischheit is ain garanti dat dai slechtigkeit un noud alwaara. Dai wat wijsa dat sai hijr anglöiwa, daua ümer upa Eir leewa. — Lees Johannes (João) 3:16.