Hüpa up inwards

Hüpa tau twaita menu

Hüpa tau inwardslist

Jehovaas Tüügen

Pomerisch

God Hät Gaura Nijges tau Dij!

 LEIR 2

Wee is God?

Wee is God?

1. Wouweegen muida wij God anbeera?

Dai wår God is dai Schafer fon al daila. Hai hät kainer anfang un kainer ein. (Psalm (Salmo) 90:2) Fon em stama dai gaura nijges wat ina Bijbel sin. (1. Timotheus (1 Timóteo) 1:11) Wij muida blous God anbeera weegen ous leewend kümt fon em. — Lees Offenbarung (Apocalipse) 4:11.

2. Wousou kan man sich God foirstela?

Kair meisch hät God al saia weegen hai is air Gaist, dat bedüürt dat hai feel gröter is as wij wat hijr upa Eir leewa. (Johannes (João) 1:18; 4:24) Åwer, wij koina God sijn persounligkeit kenaleira doir dai daila wat hai måkt hät. Taum bijspeel, dai feel sort fruchtäpel un blauma wijsa sij lijb un klaukheit. Dai gröid fona Universum däit God sijna macht wijsa. — Lees Römer (Romanos) 1:20.

Wij koina nog meir oiwer God sijn persounligkeit leira wen wij dai Bijbel leesa. Taum bijspeel, sai sägt ous wat God gefült un wat ni, wat fona ümgang hai mit der lüür hät un wousou hai wirkt in forschijdena situations. — Lees Psalm (Salmo) 103:7-10.

3. Hät God ainer nåme?

Jeisus hät sägt: “Ous Fåter in dera himel, dij nåme waard gehailigt.” (Matthäus (Mateus) 6:9) God hät feel titels, åwer blous ainer nåme. In jeirer språk, waard deis nåme aners uutspråka. Up pomerisch, waard sägt “Jehovaa”. Åwer wek lüür säga “Jahwe”. — Lees Psalm (Salmo) 83:18.

God sij nåme is uut feel Bijbels ruutermåkt woura un ümtuuscht up dai titels Her urer God. Åwer, as dai Bijbel sreewa woura is, deis nåme stüün uutdrüklig 7 duusend mål dår in.  Jeisus hät God sijna nåme bekandmåkt as hai dai lüür oiwer God inleirt hät. — Lees Johannes (João) 17:26.

4. Däit Jehovaa sich mit ous bekümra?

Sou as deis lijb fåter, God däit sorga dat ous up ümer gaud geit

Macht al dai noud hijr upa Eir wijsa dat Jehovaa air God is wat sich ni mit ous bekümra däit? Wek maina hai erlaubt dat wij feel doirseta taum ous pruiwa, åwer dat is ni wår. — Lees Jakobus (Tiago) 1: 13.

God hät ous eirt mit dat geschenk fon fraiwila. Is dat ni schöin dat God ous der fraiwila geewt hät taum uutsuika em dijna? (Josua (Josué) 24:15) Dat giwt sou feel eelend weegen dat feel uutsuika eer näigster schåra måka. Deis ungerechtigkeit daua Jehovaa traurig låta. — Lees 1. Mose (Gênesis) 6:56.

Jehovaa is air God wat sich mit ous bekümert. Hai wil dat wij glüklig sin. Bald, däit hai dai gans noud uutrota un dai wat dat måka daua. Bet den hen, hät hai aina gaura grund taum dai noud up ain kord tijd erlauba. In dai leiren 8, daua wij leira wona grund dit is. — Lees 2. Petrus (2 Pedro) 2:9; 3:7, 13.

5. Wousou koina wij näig an God kooma?

Jehovaa nöigt ous tau an em ranerkooma doir dat gebeed. Hai bekümert sich mit jeirer ainsig fon ous. (Psalm (Salmo) 65:2; 145:18) Hai is beraid taum forgeewen un süüt dat anstrengen wat wij måka taum em gefala, nog wen wij wek mål wat forkeird måka. Lijkerst, dat wij imperfekt sin, nog sou koina wij wirklig aina gaura ümgang mit God häwa. — Lees Psalm (Salmo) 103:12-14; Jakobus (Tiago) 4:8.

Dårweegen dat Jehovaa ous leewend geewt hät, muida wij em lijba oiwer alas. (Markus (Marcos) 12:30) Ji meir as duu oiwer God leira däist un mökst wat hai forlanga däit, waard dij lijb up em gröter un duu kümst ümer näiger an em raner. — Lees 1. Timotheus (1 Timóteo) 2:4; 1. Johannes (1 João) 5:3.