Hüpa up inwards

Hüpa tau inwardslist

Jehovaas Tüügen

suik språk uut Pomerisch

 LEIR 15

Wouweegen must duu oiwer Jehovaa wijrerleira?

Wouweegen must duu oiwer Jehovaa wijrerleira?

1. Wouweegen is dat gaud for dij bijblijwa dai Bijbel studijra?

Gewislig, dit studijren fona bijblisch grundleiren hät dij lijb up Jehovaa stark måkt. Deis lijb mud ümer wijrerwassa. (1. Petrus (1 Pedro) 2:2) Dijn hofnung taum eiwig leewend kümt up an dat duu bijblijwst näig an God kooma doir em sij Wourd leira. — Lees Johannes (João) 17:3; Judas (Judas21.

Ji beeter as duu God kenst, ji stärka waard dij glouwa. Deis glouwa helpt dij God gefala. (Hebräer (Hebreus) 11:1, 6) Dai helpt dat duu dij bekeira däist un aners waarst in dijn leewend. — Lees Apostelgechichte (Atos) 3:19.

2. Wou kan der andrer dat helpa wat duu wätst oiwer God?

Duu kast aina special ümgang mit Jehovaa krijga

Sicher duu wist tau der andrer fortela dåroiwer wat duu leirt häst — wij ala daua geirn gaura nijges fortela. Wen duu bijblijwa däist dai Bijbel studijra, duu däist leira dai benutsa taum dijna glouwa up Jehovaa uutdüüra un taum der lüür dai gaura nijges wijsa wat dår in ståa. — Lees Römer ­(Romanos) 10:13-15.

Dai meista lüür daua anfänga an preegen tau eer fründ un forwanrer oiwer dai gaura daila wat sai leirt häwa. Åwer fortel mit schik. Airer as säga eer religioun is forkeird, fortel oiwer dat wat God forspreeka däit. Dau uk andenka dat dai lüür feel mål sich meir bewuunra mit dat wat duu måka däist as mit dat wat duu säga däist. — Lees 2. Timotheus (2 Timóteo) 2:24, 25.

3. Wat fona ümgang kast duu mit God häwa?

God sij Wourd studijra däit dij helpa dat dij glouwa wassa däit. Mita tijd, kast duu aina seir special ümgang mit Jehovaa häwa. Duu kast sougår mitglijd sin mit sijn famijlch. — Lees 2. Korinther (2 Coríntios) 6:18.

 4. Wou kast duu bijblijwa foirwärds gåa?

Duu kast im glouwa wassa wen duu bijblijwst God sij Wourd studijra. (Hebräer (Hebreus) 5:13, 14) Forlang tau air Jehovaas Tüüga taum mit dij dai Bijbel studijra, t’houp mit dem bauk O Que a Bíblia Realmente Ensina?. Ji meir as duu fon God sij Wourd leira däist, ji beeter waard dij leewend. — Lees Psalm (Salmo) 1:1-3; 73:27, 28.

Dai gaura nijges kooma fon Jehovaa, dai fröilig God. Duu kast näig an em kooma wen duu dij näig an sijn folk hülst. (Hebräer (Hebreus) 10:24, 25) Wen duu bijblijwa däist dij anstrengen taum Jehovaa gefala, den krijgst duu dat wår leewend — dat eiwig leewend. Näig an God kooma is wirklig dat best dail wat duu måka kast. — Lees 1. Timotheus (1 Timóteo) 1:11; 6:19.