MURINDIRI—WOKUJIJA Fevereiro wo 2017

Mujeura uu una musoro jo kujija kuitira 3-30 ja Nyahwiriri wo 2017.

Cidisiso ca Jehovha Cinozokwanirisika!

Ngo capi cainga cidisiso ca Mwari no pasi zve kuno vandhu? Zvicinyi zvakaposeka? Ngenyi muripo wo kujipira wa Jesu i khiya inofunungura musuvo kuti cidisiso ca Mwari cikwanirisike?

Muripo—I ‘Cipo Cakakwana’ Cinobva Kuna Baba

Nasiriro iyi ya Mwari, aifununguri basi musuvo kuti tiwane mukana jakawanda, asi inodavira shwiro jinosisira jinobatanija mugore no pasi pano.

Jehovha Anotungamirira Vandhu Vake

Jehovha wakashandisa vandhu mu nguva jokare kuti vatungamirire vandhu vake. Ngocapi caitatija kuti iyena waibeseradi vandhu avo?

Ndiani Ari Kutungamirira Vandhu va Mwari Nyamasi Uno?

Jesu wakagondisa kuti anozova no vateveri vake mbhera pa kupera ko nyika ino. Iyena ari kutungamiririsa kudini vandhu va Mwari vari panyika wari?

NDHOROVONDHO YO UPENYU

Takavona Unyasha Hucikafaneri Kuwana hwa Mwari mu Njira Jakawanda

Douglas naand Mary Guest vakavona unyasha hucikafaneri kuwana hwa Mwari pavainga vecishanda inga mapiyona ku Kanadhaa zve mamisionario ku Bharaziri zve ku Portugari.

Mubvunjo jo Vaverengi

Mupostori Pauro wakatara kuti Mwari “aatendi kuti muejwe kupinda simba renyu.” Zvinoreva kuti Mwari anotitongera zvotinokwanisa kucijikira perepo wokheta kuti zviejo zvapi zvotinozowanana nazvo here?