Masoko Akanaka Anobva Kuna Mwari!

Icinyi masoko akanaka anobva kuna Mwari? Ngenyi tinodikana kumathemba? Bhurushura iri rinodavira mubvunjo mukuru jo mu Bhaibheri.

Mabeserehwe Amungaita ngo Bhurushura Rino

Bhurushura iri rinozomubesera kujija kamare zvinobva mu Soko ra Mwari, Bhaibheri. Vonanyi kuti mungashandisisa kudini Bhaibheri renyu kamare kuti muwane vhesi inodiwa.

Icinyi masoko akanaka?

Jijanyi kuti ngo api masoko anobva kuna Mwari, ngenyi ari o kukasika, zve zvicinyi zvamunodikana kuita.

Ndiani Mwari?

Mwari ano zina zve iyena anotitaja here?

Masoko Aya Akanaka anobva ka Mwari kamare here?

Icinyi cinotikhohwesa kuti Bhaibheri ngorokadi?

Ndiani Jesu Kristu?

Jijanyi kuti ngenyi Jesu wakafa, icinyi muripo, zve wari uno Jesu ari kuitenyi.

Ngo Capi Cidisiso ca Mwari ngo Ndava yo Pasi?

Bhaibheri rinosanangura kuti ngenyi Mwari wakasika nyika, ndi rini panozopera matambujiko, zve ngo yapi vetero ino nyika no vaya vanogaremo.

Ngo Yapi Vetero Kuno Vakafa ?

Cicinyi cinoitika kwatiri patinofa? Tinozombovonazve vadiwa vedu vakafa here?

Icinyi Umambo hwa Mwari?

Ndiani Mambo wo Umambo hwa Mwari zve Umambo uhwu hucazokwanirisenyi?

Ngenyi Mwari Anoregerera Ushati no Kutambujika?

Ushati hwakatangisa kudini, zve ngenyi Mwari wakatendera kuti urambe uripo? Kutambujika kucazombopera hako here?

Mungaitenyi Kuti Mbhuri Yenyu Ive Inodakara?

Jehovha, Mwari anodakara, anoda kuti mbhuri jidakare. Wananyi besero jinoshanda jo Bhaibheri kuitira vamuna, vakaji, vabari, pomwe no vana.

Mungamavonesa Kudini Manamatiro Okadi-kadi?

Kuno ciara cimwe basi cokadi-kadi here? Vonanyi zvitatijo zvishanu zvinovoneka zvo kunamata kokadi-kadi.

Mutemo ja Mwari Jinotibeseresa Kudini?

Jesu wakananga mutemo muviri mukuru maningi jinodikana.

Mungaitisa Kudini Kuti Mukhwedere Phedo na Mwari?

Fumbhuranyi kuti azvinenyi dangani Mwari anozwa mukumbiro jese, tingakumbirisa kudini, zve ngocapizve cimweni catingaita kuti tikhwedere phedo na Mwari.

Ngo Api Masoko Akanaka Ngo Pamusoro Po Ciara?

Inozoguma nguva yo kuti vandhu vese vanozobatana mukunamata Mwari umwe wo Cokwadi basi?

Ngenyi Mwari Ano Caunga?

Bhaibheri rinotibvunja kuti ngenyi maKristu okadi-kadi akarongwa zve akarongeswa kudini.

Ngenyi Munodikana Kuenderera Mberi?

Zivo yenyu ingabesesa kudini vamweni? Ushamwari hwenyi hwamungava nahwo na Mwari?