Itisanyi Nane pa Kuverenga no Kujijisa

Bhuku iri rakaitwa kuitira kubesera uzivi hwenyu pa kuverenga pambhene zve kuvereketa no kujijisa.

Karata Inobva ku Mukhumbi Unotonga

Itusu tinojijisa masoko anosisira kupinda ese akambopuwa vandhu.

CIJIJO 1

Matangiro Anodakajisa

Matangiro anodakajisa no zvinangwa zvitatu.

CIJIJO 2

Kuita ngo kubhuisana

Matangiro anodakajisa anoita kuti vapurutani vamuse cidaka-daka zve no kuvabesera kuti vaashire masoko enyu.

CIJIJO 3

Kushandisa Mubvunjo

Ngo njira yo nderemejo, itanyi mubvunjo jinoitisa kuti mundhu asare ano cidaka-daka zve gogomejeranyi mafundo makuru.

CIJIJO 4

Kunasirira Murangariro wo Mundhu kuti Averengehwe Bhaibheri

Nasiriranyi murangariro wo mupurutani wenyu mucito maverenga Bhaibheri.

CIJIJO 5

Kunasa Kuverenga

Kuverenga zvakarungama zvinoita divi ro kunasa kuziva Jehovha.

CIJIJO 6

Kunasa Kujekesa Fundo ro Vhesi

Itanyi kuti vapurutani venyu vanase kuvona kuzwirana kunoita vhesi yamaverenga no fundo ramuri kujijisaro.

CIJIJO 7

Kurungama no Kukhohwesa

Ucapupu wakarungama unokhohwesa zve kuti vapurutani venyu vagume pa mbhejiso yakanaka.

CIJIJO 8

Kujijisa ngo Muezaniso

Jijisanyi mecishandisa muezaniso jinodakarihwa ngo vapurutani venyu zve jinojekesa fundo ramunoda kujijisa.

CIJIJO 9

Kushandisa Mafoto no Vhidhio pa Kujijisa

Shandisanyi mufoto no vhidhio kuti fundo ramuri kujijisa ritame kukanganika.

CIJIJO 10

Kusianisa Izwi

Kusianisa izwi, sianisanyi ngo kukasika kana kunonoka, kukhwirira ko izwi, zve simba ro izwi renyu rinovangisa mazwiro zve kuitisa kuti vapurutani venyu vatame kuita ciito.

CIJIJO 11

Cido

Cido no mazwiro enyu zvinobesera kuti varambe vano cidaka-daka.

CIJIJO 12

Ushamwari no Mazwiro

Vereketanyi ngo mwoyo wese, zve tatijanyi vapurutani venyu kuti munovareremeja.

CIJIJO 13

Kubesera Kunoita Masoko Akajeka

Beseranyi vapurutani venyu kuti vazwisise kuti masoko enyu anopsasa kudini upenyu hwavo, zve vatatijenyi mashandisire avangaita zvavari kujijaro.

CIJIJO 14

Kujekesa Mafundo Anosisira

Beserenyi vapurutani kuti vatame kusara sure pamunonga meciita hurukuro, zve itanyi kuti fundo rinosisira rive recizwirana no shwiro ya muri kubhuyaro no musoro wakona.

CIJIJO 15

Bhuyanyi Makakhohwa

Bhuyanyi Makakhohwa. Khombijanyi kuti munonasa kutenda kuti zvamuri kujijisaro ngo zvokadi zve zvinosisira.

CIJIJO 16

Kuvangisa zve Kuva no Mavonero Akanaka

Ivanyi anovaka zve mucikavangiriji. Kunasa kunanga cokwadi co soko ra Mwari kunotondhoja.

CIJIJO 17

Kuvereketa Zvinozika ngo Vamweni

Beseranyi vapurutani venyu kuti vazwisise revo yo masoko enyu. Kunasa kujekesa mafundo anosisira.

CIJIJO 18

Maitiro Anojijisa Vapurutani

Itanyi kuti vapurutani venyu varangarire shwiro yamuri kuvajijisaro zve vajizwe kuti vajija zviro zvinopsasa mwoyo.

CIJIJO 19

Vangisiranyi kuti Mubaye Mwoyo jo Vapurutani

Vangisanyi vapurutani kuti vade Mwari no izwi rake Bhaibheri.

CIJIJO 20

Mbhejiso Inobaya Mwoyo

Pamunoguma pa mbhiri po mabhuyo enyu itanyi kuti vapurutani venyu vaashire no kushandisa zvavaperaro kujija.

Tariranyi Kubudirira Kwenyu

Tariranyi kubudirira kwenyu pamunonga mecienderera mberi pa kuverenga no kujijsa.