Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 CIPAUKO 127

Anotongwa ngo Banje ro Sinedhrio Perepo Woendeswa ka Pirato

Anotongwa ngo Banje ro Sinedhrio Perepo Woendeswa ka Pirato

MATEU 27:1-11 MARCO 15:1 LUKA 22:66–23:3 JOHANI 18:28-35

  • BANJE RO SINEDHRIO RINOUNGANA COMANGWANANI KUTI RITONGE JESU

  • JUDHA ISKARIOTI ANOEJA KUJISUNGIRA

  • JESU ANOTUMIHWA KA PIRATO KUTI AENDE KOTONGEHWA RUFU

Pedhru paanoramba Jesu kocitatu, kunja kwainga koda kueja. Banje riciripi ro pamutemo ro Sinedhrio rapera kuparajana. Asi mangwanani o Mucishanu, vanounganazve, kangaije kuda kubata kumeso vandhu ngo pamusoro po banje riciripi ropamutemo raitwaya no usiku. Jesu anoendeswazve pa musongano uwu.

Banje riri kukumbirazve Jesu reciti: “Tibvunjei dangani iwewe ndiwe Kristu.” Jesu anodavira kuti: “Ndikamubvunja, amubzitendi; ndikamubvunjisa ciricese, amundidaviri.” Asi Jesu ngo kucunga kwese anovonesa kuti ciporofita ciri pana Danieli 7:13 cinobhuya ngo pamusoro pake. Iyena anoti: “Kubvira waro, Mwana wo mundhu anozogara pa mukono muho wo simba ra Mwari.”—Luka 22:67-69; Mateu 26:63.

Ivona vanoenderera mberi veciti: “Iwewe ndiwe Mwana wa Mwari?” Jesu anodavira kuti: “Matobzinanga; ndini!” Kutendera kwaita Jesu kunoita inga watotuka maningi, vozvivona inga thangwe ro kuti atongehwe rufu. Ivona vanobvunjisa veciti: “Tinozodabze ngenyi masadombo?” (Luka 22:70, 71; Marco 14:64) Ngo kudaro vanomusunga voenda nae ka Govhernadhori wo Roma anodaninjwa Ponsio Pirato.

Kangaije Judha Iskarioti anovona Jesu eciendeswa ka Pirato. Judha paanozwa kuti Jesu watongehwa rufu, hana yake inobharuka zve woperehwa ngo simba. Asi kunja ko kupsaka Mwari ngo kukhauya kokadi-kadi, iyena anoenda kohwirija 30 o macereni o sirivha. Judha anobvunja vapiri vakuru kuti: “Ndakaxaixa ngo kupa ngazi icina ndava.” Ngowapi mupinguro waanoashira? Izwanyi: “Tinenyi nabzo itisu? Ibzo mbzako.”—Mateu 27:4.

Judha anokhandira 30 o macereni mu themberi, perepo woengejera zvishaishi zvake ngo kueja kujisungira kuti afe. Zvinoita inga kuti Judha paanoeja kujisungira pa davi ro muti, irona rinopashuka. Judha wowira pabuwe woputika ngo pakati.—Maitiro o Vapostori 1:17, 18.

Comangwana fumi, Jesu anoendeswa kunyumba ya govhernadhori Ponsio Pirato. Asi vaJudha vanoendaya  na Jesu, vanoramba kunghwina. Ivona vanorangarira kuti kuungana pamwepo no vonyikanja kunozovasvipisa, zvovaita kuti vatame kuha pa mabiko o mu dhiya 15 ya Nisani, dhiya yo kutanga yo Mabiko o Pau Icina Mbijo, inovoniwa inga divi ro Phasika.

Pirato anobuda wobvunjisa kuti: “Indava yenyi yo maza nayo yo [mundhu] uu?” Ivona vanopingura veciti: “Kudari iyena aacaingepi mushaishi, aticaizozepi na iyena komuri.” Kangaije Pirato wakarangarira kuti vari kumuvangirija kuti aite ciri cese, ngo kudaro anoti: “Mutorenyi imwimwi momutonga meciteveja matongero enyu.” VaJuda vanomudavira kuti: “Itisu atitendehwi kuuraya mundhu ariwese.”—Johani 18:29-31.

Zvokadi, kudari ivona vakauraya Jesu pakati po mabiko o Phasika zvaizobara joweyowe ku vandhu. Asi vaJudha vaida kucengeja vaRoma, vainga vecitonga, kuti vauraye Jesu ngo pamusoro po kupandukira utongi. Izvi zvaizoitisa kuti vaJudha vatame kuitihwa joweyowe ngo vandhu ngo pamusoro po kufa kwa Jesu.

Vatungamiriri vo zviara avabvunji Pirato kuti ivona vamutongera rufu ngo pamusoro po kutuka Mwari, asi vanomunyepera mathangwe matatu, veciti: “Tabata mundhu uu, [1] ecicengeja vandhu. [2] Anorambisa kuxabira Sezare, [3] wonanga kuti ndiri Kristu mambo.”—Luka 23:2.

Inga mutungamiriri wo vaRoma, Pirato anothangwe rokuti athimwe-thimwe ngo pamusoro po kuti Jesu wananga kuti ndi mambo. Ngo kudaro anonghwinazve mu nyumba yake wodaninja Jesu, womubvunjisa kuti: “Ndiwe mambo wo vaJuda, kani?” Ngo magama amweni, Pirato wainga ecinanga kuti: ‘Iwewe waphwanya mutemo wo umambo ngo kunanga kuti uri mambo umweni anohwisana na Sezari?’ Kangaije kuti avone zvaazwa Pirato ngo pamusoro pake, Jesu anoti: “Unobzinanga pa cako, no kuti wabvunjwa ngo vamweni ngo njiyo yangu?”—Johani 18:33, 34.

Eciita inga acikazivi ciro ngo pamusoro pa Jesu, kasike anocido co kuziva, Pirato anoti: “Ndiri muJuda kani?” Perapo anoengejera eciti: “Jinja rako no vatungamiriri vo vapiri vakakupa kondiri. Wakaitenyi?”—Johani 18:35.

Jesu aaeji kuviga fundo rinosisira maningi, ro kuva kwake mambo. Mupinguro wake unokahamarisa govhernadhori Pirato.