Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 CIPAUKO 35

Hurukuro yo pa Dundhu Ino nduma

Hurukuro yo pa Dundhu Ino nduma

MATEU 5:1–7:29 LUKA 6:17-49

  • HURUKURO YO PA DUNDHU

Zvinoita inga kuti Jesu wainga aremba ngo kupeja usiku hwese eciita mukumbiro pomwe no kusana vajiji vake 12 kuti vave vapostori vake. Kwatoeja, asi iyena acindori no simba no cido co kubesera vandhu. Iyena ari mumbhiripiri mo dundhu ro ku Garireya kangaije riciripi ndhambo maningi no ku Kafarnaume kwaainga eciitira basa rake.

Mbungano yo vandhu vanobva ndhambo vanoviya kwaari. Vamweni vanobva ngo kanjikazi ko Jerusarema no ndau jimweni jo ku Judheya. Vamweni vanobva ku madhorobha o Tiro no Sidhoni anoita mugano no Jombe ngo kupharamanda ro kanjikazi. Ngenyi vanopsaka Jesu? Vanoenda “komuzwa no kurapwa ndhenda javo.” Zve Jesu ‘waiponesa vese.’ Amborangariranyi basi! Jesu kubesera “vayavo vaitambujika ngo mabjoka,” vandhu vaitambujwa ngo madhimoni akashata a Sathana.—Luka 6:17-19.

Jesu anowana ndau yakanaka ngo mumbhiripiri mo dundhu. Zve vandhu vazinji vomuzenengera. Zvinoita inga kuti vajiji vake ngo vainga phedo maningi na Jesu. Vese vanocidaka-daka co kuzwa mujijisi anosimba ro kuita mabasa anoshamaisa. Jesu anoita hurukuro yake inobeseradi kamare vapurutani vake. Mbhera wari, vandhu vacikaverengeki vanobesereka ngo hurukuro yake. Itisuvo tingabesereka ngo shwiro jinonesa kuzwisisa jinowanika mu hurukuro iyi, asi jakabhuiwa ngo njira yakareruka zve yakajeka. Jesu anoshandisa zviitiko zvavanosongana nazvo zve zvavanonasa kuziva. Ngo kudaro, vese vanopsaka kuva no upenyu hwakanaka ngo kuita zvinoda Mwari, vanozwisisa zvainanga Jesu. Mativi api o hurukuro ya Jesu anoitisa kuti hurukuro iyi ive inosisira maningi?

NDIYANI ANO MUDAKARO KAMARE?

Vese vanoda kuva no mudakaro. Eciziva izvi, Jesu anotanga kudurujira kuti ndiyani ano mudakaro kamare. Muri kuvona kuti izvi zvaiita kuti vapurutani vanase kuteya njeve, nee? Asi zvaanonanga zvinoitisa kuti varangarire.

Iyena anotanga ngo kuti: ‘Vanodakara vaya vanoziva zvinodiwa zvavo zvo kumujimu, ngokuti Umambo hwo mugore ngo hwavo. Vanodakara vaya vanocema, ngokuti vanozonyarajwa. . . . Vanodakara vaya vanonjara no nyota yo ururami ngo kuti vanozogutiswa. . . . Vanodakara vaya vanotambujwa ngo pamusoro po kururama, ngo kuti umambo hwo mugore ngo hwavo. Vanodakara ndimwi, kudari vandhu vecimutuka no kumuteverera . . . ngo ndava yangu. Dakaranyi mudakarisise.’—Mateu 5:3-12, Shanduro yeNyika Itsva.

Jesu ari kuda kunangenyi ngo gama ro kuti “vanodakara”? Iyena aaripi kunangira mudakaro unowanika ngo mundhu ari kudakajihwa ngo kutamba. Asi ari kunangira mudakaro wokadi-kadi, wakajika maningi. Unobatanija kuva no upenyu hunodakajisa kamare mu zvese.

Jesu anonanga kuti vandhu vano mudakaro kamare ndi vaya vanoziva zvinodiwa zvavo zvo kumujimu, vanosuruvara ngo ndava yo kuti vano cishaishi zve vakaguma pa kuziva Mwari no kumushandira. Pikija vecizondhwa no kuteverehwa ngo pamusoro po kuita kuda ka Mwari, ivona vanodakara ngo kuti vanoziva kuti vari kumudakajisa zve vanozokomborehwa ngo upenyu hucikaperi.

Vazinji vanorangarira kuti upfumi no kuteverera zvinodakajisa ngo zvinoitisa kuti mundhu adakare. Ecisianisa na izvi, Jesu wonanga zviro zvinoitisa  kuti vapurutani vake varangarijisise paanoti: “Nyatwa komuri vakhupuki, ngokuti maaxira mupocero wenyu. Nyatwa komuri makagutari, ngokuti munozova no njara. Nyatwa komuri makadakarari, ngokuti munozotambujika no kurira. Nyatwa komuri kudari vandhu vese vangamusimba; ngo bzo vaiitavo vokare venyu ku vaporofeti vokunyepa.”—Luka 6:24-26.

Ngenyi Jesu wakati anonyatwa mundhu anoupfumi, anodakara, pomwe no kusimbhwa? Ngo kuti mundhu ano zviro zvese izvi, zve wozvipekeja maningi mutengo, izvi zvinofukija mudakaro wokadi-kadi. Jesu aaripi kunanga kuti, kuti mundhu adakare anodikana kufa ngo njara. Asi vandhu vacina zviro zvakawanda maningi, kazinji ndivona vanoashira jijiso ja Kristu no makomborero o mudakaro wokadi-kadi.

Ecirangarira vajiji vake, Jesu anoti: “Imwimwi muri munyu wo nyika.” (Mateu 5:13) Tinozviziva kuti ivona asipi munyu kamare. Munyu unoitisa kuti zviro zvitame kuvora. Matutu o munyu waivigwa mu themberi ya Mwari ngo phedo no dandiro, zve waishandiswa kuti urunge zviro zvaipihwa. Munyu unoezaniswa no kutama kuvora. (VaLevi 2:13; Ezekieli 43:23, 24) Vajiji va Jesu i “munyu wo nyika” mu njira yo kuti ivona vaizoitisa kuti vandhu varambe vano ukama hwavo na Mwari zve mufambiro wavo utame kuvora. Zvokadi, masoko avo angaita kuti aponese upenyu hwo vandhu vese vanomaashira.

Jesu anobvunja vajiji vake kuti: “Imwimwi muri ruveneko hwo nyika.” Cibani acibviri kudumaijihwa mu citengu, asi cinodihwa ngo panyezuru pacinonasa kuvheneka ushoni. Ngo kudaro Jesu wakavavangisa kuti: “Ruveneko hwenyu ruveneke pa meso po vandhu vese, kuti vavone mabasa enyu auxoni, vakuje Baba wenyu vari mugore.”—Mateu 5:14-16.

VATEVERI VAKE VANODIKANA KUVONA KUDINI MUTEMO?

Vatungamiriri vo zviara zvo ciJudha, vanorangarira kuti Jesu anophwanya mutemo wa Mwari zve pa nguva yapera vainga varonga kumuuraya. Ngo kudaro Jesu anonasa kujekesa kuti: “Mucarangarira kuti ndaza kofujura Mupango, dangani Vaporofeti. Andizivi kuza kofujura, ndaza kozajisa.”—Mateu 5:17.

 Jesu anoreremeja maningi Mutemo wa Mwari zve anovangisa vamweni kuti vaureremeje. Zvokadi iyena anoti: “Ariwese anozofujura pikija umwe wo Mupango mudoko ii, ecijijisa vandhu kuita bzakadaro, anozodanwa mudoko mu Umambo hwo mugore.” Iyena ari kuda kunanga kuti vandhu ava avazonghwini mu Umambo. Anoenderera mberi eciti: “Wiya anoutenda woujijisa, anozodanwa mukuru mu Umambo hwo mugore.”—Mateu 5:19.

Jesu anoshora pikija mufambiro ungaitisa kuti mundhu aphwanye Mutemo wa Mwari. Paanopera kuceujira kuti Mutemo unonanga kuti “Ucadouraya,” iyena anoengejera eciti: ‘Wese anoramba akacamwa no hama yake anozozvidavira pamberi po banje ro urungami.’ (Mateu 5:21, 22, Shanduro yeNyika Itsva) Kuramba takanyangajwa ngo mundhu umweni iciro cakashata maningi, zvingatoitisa kuti mundhu agume pa kuuraya. Ngo kudaro Jesu anodurujira kuti mundhu anodikana kuitenyi kuti awane runyararo: “Ngokudaro, pakuda kudira cipo cako pa dandiro, wocereceja pondhopo kuti hama yako ino ndava na iwewe, regerai cipo cako pa nyasi po dandiro, ambai kuenda kozwirana no hama yako. Sure kwabzo unozovia kopira cipo cako.”—Mateu 5:23, 24.

Mupango umweni wo Mutemo ngo wo upombo. Jesu anoti: “Makazwa bzakanangwa kuti: ‘Ucadoita upombo no mukaji wo mundhu.’ Kaveta inini ndinomubvunja kuti: Ariwese anoringisa mwanakaji ngo meso o kumuemura, wapombora na yena ngo mu mwoyo make.” (Mateu 5:27, 28) Jesu aaripi kunanga ngo pamusoro po kuva no mazvii-zvii o vatano anoguma ecidarika. Iyena ari kugogomejera kushata kuripo ngo ‘kuringisisa.’ Kuringisisa mundhu umweni kazinji zvinoita kuti ugume pakumuemura. Waro pakambhera ngo kubuda mukana, zvinozogumira pa kuita upombo. Ngo kudaro zvingadika kutema civaringo co cibvumbu kuti zvitame kuitika. Jesu anoti: “Kudari rikakuxaixisa jiso rako ro muho, ribvisei uripseje ndhambo kouri. . . . Kudari nyara yako yo muho ikakuxaixisa, itemei, uipseje ndhambo kouri.”—Mateu 5:29, 30.

Kuti vaponose upenyu hwavo, vandhu vamweni vanotendera kuguhwa mukono kana mukumbo unonga wakhuvazika. Ngo zvakaitisa kuti Jesu anange kuti zvinosisira maningi ‘kupseja ndhambo’ ciri cese haco, nee ciro cinosisira maningi cakadari inga jiso no mukono. Izvi zvaizobesera kuti titame kugara no murangariro jinozotiita kuti tiite zvakashata. Jesu anodurujira kuti: “Bziri nane iwewe [kuruza] nyara yako imwe kupinda kuti muviri wako wese ukhandihwe mu Gehena.” Gehena rainga ndau yaiwanika kunja ko mufimbiji wo ku Jerusarema, kwairasihwa rishu, zve rinoimirira kuparajwa kwakaperera kamare.

Jesu anonanga zvingaithwa kuno vayani vano majivo no kushaishira vamweni. Iyena anoti: “Mucahwirijira bzakaxata ku muxatisi. Ariwese anokurova pa dama ro muho, [mupekejei] dama  rimwebze.” (Mateu 5:39) Izvi azvirevi kuti mundhu aadikani kujijivirira no kujivirira mbhuri yake painonga yecihwiswa. Jesu anobhuya ngo kurova pa dama kucikakhuvazi nee akuurai mundhu, asi i majivo. Iyena ari kunanga kuti azvidikani kuhwirijira mundhu ano majivo, anoambirana kuti vandhu vatakane no kutukana ngo kudira bofutada pa dama kana kutuka.

Mbhangiro ya Jesu inozwirana no Mutemo wa Mwari ngo pamusoro po rudo kumudoni. Waro iyena wobvunja vapurutani vake kuti: “Disanyi vakorore venyu; kumbiriranyi vanomuteverera.” Iyena wopekeja thangwe rinosisira rokuzviita eciti: “Mukadaro munozoita vana va Baba wenyu vari mugore. Ivona vanobudisira zuva ku varungami no vaxaixi.”—Mateu 5:44, 45.

Jesu wogurisira fundo ro divi iri ro hurukuro eciti: “Ivanyi vakarungama, kudari ndi Baba wenyu vakarungama.” (Mateu 5:48) Iyena aadi kunanga kuti itusu tinodikana kuva vandhu vakarungama, vandhu vakakwana mu kuperera kamare. Asi ngo kutevejera Mwari, tingakhombijira rudo kuna vayani vanotizonda. Ngo magama amweni: “Itanyi vanounyaxa, inga Baba wenyu vano unyaxa.”—Luka 6:36.

MUKUMBIRO NO KUTHEMBA MWARI

Jesu anoenderera mberi no hurukuro yake ecingwaja vapurutani vake kuti: “Mucatatija urungami hwenyu pano vandhu, kuti muvoniwe.” Iyena woshora vandhu vanocengejera ecinanga kuti: “Ukada kupa mundhu bziro bzako, ucadorija mutoriro pambeji pako, inga bzo vanoita vajiitisi [kana vacengejeri].” (Mateu 6:1, 2) Ngo kudaro zvinodikana kupekeja mundhu ciro pacifise-fise.

Tevere Jesu anoti: “Mukaita munamato [kana mukaita mukumbiro], mucateveja vajiitisi. Ivona vanodisa kukumbira novakaima mu masinagoga no pa makwanja, kuti vavonwe ngo vandhu.” Anoengejera eciti: “Iwewe ukakumbira, nghwinai mu nyumba mako, fungai musuvo, ukumbire Baba mu cifise-fise.” (Mateu 6:5, 6) Jesu aashori mushovo wo mukumbiro wese unoizihwa pakazara vandhu, ngo kuti iyena waiitavo mukumbiro pakazara vandhu. Asi ari kushora mukumbiro wo kuda kuthusira-thusira vanomupurutana kuti asimbhwe.

Jesu anobvunja vapurutani kuti: ‘Mukaita mukumbiro mucavereketa ciro condhoco, kuphinda no kuphindazve, inga bzo vanoita vonyikanja.’ (Mateu 6:7, Shanduro yeNyika Itsva) Iyena aaripi kunanga kuti zvakashata kuita mukumbiro kakawanda ngo shwiro imweyo. Asi anoshora mukumbiro jo magama akagaravhahwi mu musoro, ‘ophindwa no kuphindwazve’ ngo njira icina revo. Ngo kudaro iyena wodira mukumbiro wo kuezanisira unobatanija kukumbira zviro zvinomwe. Zviro zvitatu zvo kutanga ngo zvo kufanea kutonga ka Mwari no zvidisiso zvake—kuti zina rake riceneswe, Umambo hwake ngahuze zve kuti kuda kwake kuithwe. Pa kupera kukumbirira shwiro iji, ngo patinozoita mukumbiro wo zviro zvatinoda.  Tinodikana kukumbira cokuha co dhiya ngo dhiya no ruregerero hwo zvishaishi, pomwe no kukumbira kuti titame kuejwa mbhera paticikakwanisi kucungirira zve no kuponeswa ku muvengi.

Zviro zvokunyama zvinodikana kuva no mutengo wakadini kwatiri? Jesu wakangwaja vapurutani kuti: “Mucadounganija mu nyika upfumi hwenyu, muno honye no bzipfundho bzinopfundha, muno mbava jinophwanya nyumba, jeciba.” Izvo zvino shwiro maningi! Zviro zvo kunyama zvino dhiya yazvinozopera zve kuva nazvo azvitibeseri kuti tidakarihwe ndi Mwari. Ngozvinoitisa kuti Jesu anange kuti: “Unganijanyi upfumi hwenyu mugore.” Tingazviita ngo kudira basa ra Mwari pakutanga mu upenyu hwedu. Tikaramba tino zina rakanaka pamberi pa Mwari, akuna angazotirambisa kuashira mupfupo wo upenyu hucikaperi. Ngo kudaro masoko aya a Jesu anoshwiro o kuti: “Pano upfumi hwako ngo pano mwoyo wako.”—Mateu 6:19-21.

Kuti agogomejere fundo iri, Jesu woita mufananijo uwu: “Jiso rako, ruveneko hwo muviri wako. Jiso rako rikanaka, muviri wako wese unozovenekwa. Jiso rako rikaxata, muviri wako wese unozova mu cidima.” (Mateu 6:22, 23) Jiso ro kufananijira rikashanda inga mashandire araidikana kuita, irona rinoita inga rubveneko hwo muviri. Asi kuti rishandise kudari, jiso rinodikana kuvona ciro cimwe basi. Rikatama kudaro, tingatova no mavonero akashata ngo upenyu. Tikabatikana maningi mu zviro zvo kunyama kuciripi kushandira Mwari, ‘muviri wedu wese unozova mu cidima,’ tingatothuka tadakajihwa ngo cidima kana kudakajihwa ngo zviro zvonyika.

Ngo kudaro Jesu wopekeja muezaniso unosisira eciti: “Apana anokwanisa kubatira vandhu vaviri. Ngokuti anozonyenya umwe woda umweni, dangani anozobatira umwe, ecizonyenya umweni. Amukwanisi kubatira Marure pamwepo no upfumi.”—Mateu 6:24.

Kangaije vapurutani vamweni va Jesu vakathimwa-thimwa ngo mavonero avaidikana kuva nawo ngo pamusoro po zviro zvo kunyama.  Ngo kudaro, iyena anovagondesa kuti vatame kuthimwa-thimwa kudari vakadira basa ra Mwari pakutanga, eciti: “Ringisanyi xiri jo nyezuru: Ajikotori, ajivigi mu nyumbu, asi Baba wenyu vo mugore vanojihisa.”—Mateu 6:26.

Tingati kudini ngo maruva avanovona mudundhumo? Jesu anonanga kuti “Soromona, mu goja rake rese, aazivi kusimira kudari inga rimwe raro.” Izvi zvinorevenyi? “Kudari Mwari ecisimija kudaro mauxwa o mu bani, anopona nyamasi, mangwana okhandihwa mu muriro, anozotamisa kudini kupa bzizinji komuri.” (Mateu 6:29, 30) Jesu wovapangira ngo ungwaru eciti: “Mucathimwa-thimwa kuti tinozohenyi, tozomwenyi, tozosimirenyi? . . . Baba wenyu vo mugore vanoziva bzo munoda. Ambanyi kupsanga Umambo hwa Mwari no urungami hwavo. Bzimweni munozopuwa ngo kuengejehwa.”—Mateu 6:31-33.

MUNDHU ANGAWANISA KUDINI UPENYU?

Vapostori no vandhu vamweni vano cido co kunamata, vanoda kurarama mukuzwirana no zvinoda Mwari, asi azvicairerukepi ngo pamusoro po mugariro wavo. Inga muezaniso, vaFarisi vazinji vanoshorana maningi no kutonga vamweni ngo cishatihwa. Ngo kudaro Jesu wakangwaja vapurutani vake kuti: “Mucatonga vandhu, kuti mucazotongwavo. Ngo kutonga ko munoita, munozotongwavo.”—Mateu 7:1, 2.

Ingozi kutevejera vaFarisi vaishora zvo kuti izanyi muzovona inga zvakafananijira Jesu kuti: “Bofu rinokwanisa, kani kubata ndonga yo bofu-doni? Avazowiri vese mu rindi?” Waro vapurutani va Jesu vanodikana kuvona kudini vamweni? Avadikani kushorana, ngo kuti cishaishi cikuru. Jesu wakati: “Unganangisa kudini ku hama yako kuti: ‘Hama, Izai ndikubvise citosoro ciri mu jiso rako,’ iwewe ucingavoni cipanda ciri mu jiso rako? Mujiitisi! Ambai kubvisa cipanda ciri mu jiso rako, unozovona uxoni kuti ubvise citosoro ciri mu jiso ro hama yako.”—Luka 6:39-42.

Izvi azvirevi kuti vajiji avacaizotongepizve vandhu. Jesu wovabvunja kuti: “Mucadopa imbga bziro bzakanaka. Mucakhandira nghumba usanga hwenyu.” (Mateu 7:6) Cokwadi co Soko ra Mwari cinosisira inga usanga hwo kufananijira. Kudari vamweni veciita inga zvinyama, vacikadakariri cokwadi cinosisira ici, vajiji vanodikana kufunduruka pakati pavo vopsaka vanoda kuashira.

Jesu anohwirirazve ku shwiro yo mukumbiro zve wogogomejera kusisira ko kuramba tecikumbira eciti: ‘Rambanyi mecikumbira, munozopuwa.’ Mwari ano cido co kudavira mukumbiro jakadari inga jakanangwa ndi Jesu kuti: “Ndiani wenyu, kudea mwana wake akamukumbira mukate, yena anomupa buwe, here? . . . Imwimwi, muri vakaxata, munoziva kupa vana venyu bziro bzakanaka, Baba wenyu vo mugore avazopindi kupa vanomukumbira bziro bzauxoni, here?”—Mateu 7:7-11.

Waro Jesu wogaja mugariro unozivikanwaya ngo kuti zvaunoda kuitihwa zviitire umweni, eciti: “Bzo munoda kuti vandhu vamuitire, vaitirenyivo.” Tese tinodikana kubatisisa mupango uwu zve toushandisa mu ushamwari hwedu no vamweni. Asi izvi azvizivi kureruka. Ngo kudaro Jesu wakati: “Nghwinanyi ngo pa musuvo wakamanika; ngokuti musuvo wakapambhama no gwanja rakaxama bzinogumisa mu kupsejeka, vazinji vanopinda ndibzona.  Musuvo wakamanana, no gwanja rakadokoka bzinogumisa mu kupona. Ngokudaro vaxoma vanopinda ndibzona.”—Mateu 7:12-14.

Zvecivoneka kuti vazinji vari kueja kupausa vajiji mu gwanja rinopa upenyu, Jesu anonanga kuti: “Basopanyi vaporofeti vokunyepa: vanoza komuri vakasimira dovo ro mabvuta, mukati mavo vari mapumphi.” (Mateu 7:15) Jesu wakaziva kuti kubvira kumuti wakashata no muti wakanaka, iwona unozivika ngo mucero wawo. Zvakatojanavo no vandhu. Tingaziva vaporofeti vo kunyepa ngo majijisire no zviito zvavo. Jesu wodurujira kuti asipi basi zvinonanga mundhu zvinoitisa kuti ave mujiji wake, asi zvinobatanijavo zviro zvaanoita. Vamweni vonanga kuti Jesu ndi Tenji wavo, asi zvinomusoro here kudari vacikaiti zvinoda Mwari? Jesu wonanga kuti: “Inini ndinozovadavira kuti: ‘Andizivi kumbomuziva. Ibvanyi kondiri vaiti vo bzakaxata.’”—Mateu 7:23.

Ecipejesa hurukuro yake, Jesu anonanga kuti: “Anozwa mazwi angu omateveja, anotojana no mundhu ano hwiru, wakavaka nyumba yake pa buwe. Nvura yakana, usore hwakazara, mbhepo rakabvunguza recizungunyisa nyumba, kaveta aizivi kuwa, ngokuti yakacihwa pa buwe.” (Mateu 7:24, 25) Ngenyi nyumba aizivi kuwa? Ngo kuti “wakaca marindi akajika, wodira maambo panyezuru po buwe.” (Luka 6:48) Ngo kudaro zviri pambhene kuti azvikwani kuzwa basi masoko a Jesu, tinodikana kuvangisira kuti ‘timateveje.’

Tingati kudini kuna wiya “anozwa mazwi acikamateveji”? Iyena “anotojana no mundhu ari psere wakavaka nyumba yake pa musanga.” (Mateu 7:26) Nvura, usore no mbhepo zvingaphwanya-phwanya nyumbeyo.

Mbungano yo vandhu inokahamara ngo majijisire a Jesu pa hurukuro iyi. Iyena waiita no kureremera kwese kuciripi inga vatungamiriri vo zviara. Kangaije vazinji vaimuzwa vaiita mujiji wake.