Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 CIPAUKO 65

Jesu Anojijisa Paanonga Ecienda Jerusarema

Jesu Anojijisa Paanonga Ecienda Jerusarema

MATEU 8:19-22 LUKA 9:51-62 JOHANI 7:2-10

  • NGO API MAVONERO AIITWA JESU NGO HAMA JAKE

  • NGO KWAPI KUSISIRA KO BASA RO UMAMBO?

Kwakhirira mukuvo wakatikuti, Jesu eciita mushando wake ku Garireya, kwaari kuwana vantedeuki vaziji kupinda Judheya. Ngo kuti paainga ku Jerusarema, iyena wakarapa mwanarume umweni ngo mu sabudu, asi “vaJudha vaida kumuuraya.”—Johani 5:18; 7:1.

Pakati po mweji wa Cikumiyana na Gumi Guru wo gore ro 32 N.V.Y., anonga ecikhwedera Mabuso o Tabhernake (kana o Mucaca). Mabuso awo anopeja njiku nomwe, pa njiku yo cisere panova no mabuso makuru. Diri iri rinovonesa kupera ko kukotohwa ko mbeu zve i nguva yo mudakaro mukuru no kubongesera.

Jakobe, Pedhru, Jasefa na Judha, vanopekeja mazano hama yavo, Jesu, veciti: “Mukai pano, uende Judeya.” Jerusarema i cine rokunamata ro nyikeyo. Pamukuvo wo mabuso matatu o gore ngo gore, ku Jerusarema kunozara maningi ngo vandhu. Hama ja Jesu jakamubvunja kuti: “Ndiani anoda kuzivika aaiti mabasa ake pakafisika. Ngokuti unoita mabasa makuru aya, jitatijei ku vandhu vese.”—Johani 7: 3, 4.

Ngokudaro hama murongomuna iji “ajicaimutendepivo” inga Mesiya. Asi, vanoda kuti vandhu vaingaya pa mabuso vamuvone aciita mushamaiso. Aciziva ngozi yaingepo, iyena wakavadavira kuti: “Vandhu vo mu nyika avamunyenyi imwimwi; asi vanonyenya inini, ngokuti ndinovonesa kuti mabasa avo akaxata. Endanyi mega ku diri. Inini andiendi, ngokuti nguva yangu aito yaguma.”—Johani 7:5-8.

Hama ja Jesu pomwe no vandhu vamweni, pavanobuda mudorombemo sure ko njiku ganani, Jesu pomwe no vajiji vake vanobuda vacingavoniwi ngo vandhu. Ivona vanoenda ngo njira inokhirira ngo Samaria, kusiyapo kuenda ngo njira yakarovejwa ngo vaziji, phedo no Murambo wa Jordhani. Jesu pomwe no vajiji vake vaida ndau yo kugara mu Samaria, ngokudaro wakatumira mutori wo masoko kuti a gajirire mbuto yo kugara. Vandhu vo mundharaundhemo vanoramba kuvaashira kana kuvatatijira unyaxa ngo kuti ivona vaienda Jerusarema ku dhiri ro ciJudha. Jakobe na Johani ngo kucamwa kwese wakamubvujisa kuti: “Tenji! Munoda, kani, kuti tikumbire muriro wo denga, ubjuke kovapeja?” (Luka 9:54) Asi Jesu anovakweva njeve dizvona, perepo voenderera mberi no hwedho hwavo.

Povaifamba, mutari umweni anobvunja Jesu kuti: “Mujijisi, kwapi no kwapi ko munoenda ndinomutevera.” Jesu wakamupingura kuti: “Muhwe ino maguru, Xiri jino masaki; kaveta Mwana wo mundhu aana pokucamira musoro wake.” (Mateu 8:19, 20) Iyena ari kuda kunanga kuti kudari mutari  uu akava muteveri wa Jesu waizosongana no zvineso zvizinji. Zvinovoneka enga kuti mutari wondhowo anozvikuja maningi kuti atendere upenyu wakadaro. Ngo kudaro umwe na umwe wedu ngaazvibvunjise kudari: ‘Ndinoda kuita muteveri wa Jesu mbhera papi?’

Jesu wakati ku mundhu umweni: “Nditeverei!” Iyena wakamupingura kuti: “Tenji, ndiregerenyi, ndiambe koviga baba wangu.” Ngo kuziva magariro ake, Jesu wakati: “Regerai vokufa vavigane ngocavo. Iwewe endai kotokotesa Umambo hwa Mwari.” (Luka 9:59, 60) Zvingaita kuti baba vake vainga vacito vafa. Ngo kuti no kwainga kuti babake vafa, azvicaizokwanisika kuti mwanake ave ecibhuya na Jesu. Asi mwana uu acainasiririka kuti adire Umambo hwa Mwari pakutanga.

Pavanoenda ku Jerusarema, mwanarume umweni anoti kuna Jesu: “Inini ndinozomutevera Tenji; kaveta, ndiregerenyi ndiambe koenekana no ukama hwangu.” Jesu anomupingura kuti: “Ndiani anobata baja, woringira sure, aafaneri kunghwina mu Umambo hwa Mwari.”—Luka 9:61, 62.

Vaya vanoda kuva vateveri vokadi-kadi va Jesu, vanodikana kuva vakabatikana maningi mu basa ro Umambo. Asi kudari murimi akatama kuringisa kumbeji paanorima, kwaanoenda kunozopeama. Asi kudari akarima acisota sure, basa ro mumuda rinononoka. Mukufananavo, wiya anoringira sure pa mugariro uwu wo zviro ano reya pa njira inoedesa ku upenyu ucingaperi.