Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 DIVI 3

Mushando Mukuru wa Jesu mu Garireya

‘Jesu wakaamba kujijisa, eciti: “Umambo hwaa phedo.”’—Mateu 4:17

Mushando Mukuru wa Jesu mu Garireya

ZVIRI MU DIVI IRI

CIPAUKO 20

Mushamaiso Wocipiri mu Kanaa

Naari pa mumago wo 26 o makhirometro (16 mi), Jesu anorapa cimwana.

CIPAUKO 21

Mu Sinagoga yo Nazareta

Jesu wakabhuyenyi cakaitisa kuti vandhu vo mudhorobha raakabarihwa vade kumuuraya?

CIPAUKO 22

Vajiji Varongomuna Vanoita Vatandi vo Vandhu

Iyena anovakoka kuti vasiye matandiro ovaiita zve vatange manera amweni o kutanda.

CIPAUKO 23

Jesu Anoita Mabasa Makuru mu Kafarnaume

Jesu paakagogomera madhimoni, wakamarambisa kubvunja vandhu kuti iyena i Mwana wa Mwari. Ngenyi?

CIPAUKO 24

Jesu Anoengejera Mushando Wake mu Garireya

Vandhu vanoviya kuna Jesu kuti varapwe, asi Jesu anodurujira kuti mushando wake una cidisiso cikuru.

CIPAUKO 25

Kuzwira Pena ka Jesu Paanorapa Nyamapere

Ngo kukhombijira uku kwakareruka zve kuna simba, Jesu anovonesa kuti anotaja maningi vandhu vaanorapa.

CIPAUKO 26

Zvishaishi Zvako Zvaregerehwa

Jesu anokhombija kuzwirana kwapi kuripo pakati po ushaishi no kuhwaja?

CIPAUKO 27

Mateu Anodanwa ndi Jesu

Ngenyi Jesu anoha no vashaishi vacikafishiki?

CIPAUKO 28

Ngenyi Vajiji va Jesu Avaiti Ciziro?

Jesu anoshandisa mufananijo wo botiri ro kudira vhinyu ro dovo kuti adavire.

CIPAUKO 29

Mundhu Angaita Mabasa Aushoni ngo Musabudu Here?

Ngenyi vaJudha vanozoteverera Jesu ngo kurapa kwake mundhu waano 38 o makore acihwaja?

CIPAUKO 30

Ukama hwa Jesu na Babake

VaJudha vanorangarira kuti Jesu ari kujiita wakaezana na Mwari, asi Jesu anojekesa kuti Mwari mukuru kupinda iyena.

CIPAUKO 31

Kupurura Musoso ngo Musabudu

Ngenyi Jesu anodaininjwa kuti ndi “Tenji wo Sabudu”?

CIPAUKO 32

Zvicinyi Zvinotendehwa Kuithwa ngo Musabudu?

Vasadhuki no vaFarisi vainga vacikawirirani, vanobatana kuti vaurae Jesu.

CIPAUKO 33

Kukwanirisika ko Uporofita hwa Isaia

Ngenyi Jesu anobvunja vandhu vaanorapa kuti vatame kubvunja vamweni kuti iyena ndiyani pomwe no basa rake?

CIPAUKO 34

Jesu Anosana Vapostori Gumi na Vaviri

Zvakasiana papi, kuva mupostori no kuva mujiji?

CIPAUKO 35

Hurukuro yo pa Dundhu Ino nduma

Durujihwanyi mafundo makuru kubva mu hurukuro ya Jesu.

CIPAUKO 36

Rutendo Hwakakura hwo Mukuru wo Masoca

Zvicinyi zvinoithwa ngo mukuru wo masoca zvinokahamaja Jesu?

CIPAUKO 37

Jesu Anomusa Mwana wo Noni

Vaya vakavona cishamiso ici vanoziva zvacinoreva.

CIPAUKO 38

Johani Anoda kuti Azwe ndi Jesu kuti Iyena ndi Mesia

Ngenyi Johani Mubhabhatiji anobvujisa dangani Jesu ndi Mesiya? Kureva kuti Johani anokana-kana here?

CIPAUKO 39

Jesu Anotuka Mubarihwana Ucikapurutani

Jesu anonanga kuti pa Nyiku yo Rutongeso, zvakareruka dhorobha ro Sidhoni kucungirira kupinda ro Kafarnaume, dhorobha raaishandira inga cine ro muzi wake.

CIPAUKO 40

Cijijo co kuregerera

Jesu paakabvunja mwanakaji wainga ano mufambiro wakashata kuti zvishaishi zvako zvakungurihwa, kureva kuti iyena waiinikira kuti azvizivi kushata kumbophwanya mutemo wa Mwari here?

CIPAUKO 41

Jesu Anoita Mushamaiso ngo Simba Raani?

Vanukuna va Jesu vanodaviravo kuti Jesu wopenga.

CIPAUKO 42

Jesu Anotuka Vafarisi

‘Civoniso ca Jona muporofeti’ i cinyi?

CIPAUKO 43

Kufananijira Umambo

Jesu anopekeja mufananijo musere ngo pamusoro Umambo hwo mugore.

CIPAUKO 44

Jesu Anonyaraja Zibepo mu Jombe

Jesu paakanyaraja mbhepo no mavimbi, iyena wakapekeja cijijo cinosisira maningi ngo pamusoro po upenyu hwatinozova naho mu utongi hwo Umambo hwake.

CIPAUKO 45

Jesu Ano Simba Kupinda Madhimoni

Zvingaitika here kuti mundhu afukwe ngo madhimoni akawanda?

CIPAUKO 46

Kuraphwa ngo Kubata Nguvo ya Jesu

Jesu anotatija simba rake no nyasha pa ciitiko ici cinodakajisa.

CIPAUKO 47

Cimusikane Cinoraramazve!

Vandhu vakaseka Jesu paakananga kuti musikane wainga akafa wakavata. Cicinyi caanoziva cavacikazivi?

CIPAUKO 48

Anoita Mushamaiso, Asi Anorambiwa Pikija mu Nazareta

Vandhu vo ku Nazareta vanoramba Jesu, kuciripi ngo thangwe ro majijisire ake kana mushamaiso jake, asi vainga no thangwe rimweni.

CIPAUKO 49

Jesu Anocumaira mu Garireya no Kuroveja Vapostori

Magama okuti ‘umambo hwo mugore huri phedo’ anoda kunangenyi?

CIPAUKO 50

Vanonasirihwa kuti Vacumaire Pikija no Kuteverehwa

Ngenyi Jesu anobvunja vapostori kuti vatize povanoteverehwa kudari ivona avathyi kufa?

CIPAUKO 51

Kuurawa ko Mundhu pa Kuceukijwa ko Njiku yo Kubahwa

Kutamba ka Salomee kwakadakajisa maningi Herondhi, zvomuitisa kuti amupikire kumupa ciricese caanomukumbira. Wakazomukumbirenyi?

CIPAUKO 52

Kuhisa Mbungano ngo Mukate no Hove Nganani

Mushamaiso ja Jesu jinorevo guru zvokuti ma Vhangeri ese o marongomuna akabatanija mushamaisojo.

CIPAUKO 53

Mutongi Anovonerera Zibepo no Jombe

Vapostori vanojijenyi Jesu paakafamba ngo panyezuru po kumwa no kunyaraja zibepo?

CIPAUKO 54

Jesu i “Mukate wo Uhomi”

Ngenyi Jesu wakatuka vandhu pikija kuti vaivangisira maningi kuti vaviye kwaari?

CIPAUKO 55

Masoko a Jesu Anonyangaja Vakawanda

Jesu anojijisa ciro cinonyangaja maningi zvoita kuti vajiji vake vazinji vamutize.

CIPAUKO 56

Icinyi Cinosvipisa Mundhu?

Iciro cinonghwina ngo pamuropo, kana cinobuda ngo pamuromo?

CIPAUKO 57

Jesu Anorapa Musikana Umwe na Nyamandondo

Ngenyi mwanakaji uu aanyangajwi Jesu paanoezanisa vandhu vo jinja rake no zviimbhwa?

CIPAUKO 58

Jesu Anowanja Pau zve Anongwaja ngo Pamusoro po Mbijo

Pakupejisira vajiji va Jesu vanozozwisisa kuti ari kubhuya mbijo yo mushovonyi.

CIPAUKO 59

Mwana wo Mundhu Ndiani?

Icinyi makhiya o Umambo? Ndiani anomashandisa, zve anomashandisa kudini?

CIPAUKO 60

Kupinduka—I Civoniso co Zvinozoita Kristu mu Umambo

I kudini kupinduka? Zve kwairevenyi?

CIPAUKO 61

Jesu Anorapa Mujaha Ano Dhimoni

Jesu anonanga kuti zvakakoneka kurapa ngo ndava yo kutama gonda, waro kudivi rani? Divi ro mwana, babake, kana ku vajiji va Jesu?

CIPAUKO 62

Cijijo Cinosisira co Kuzvidodokesa

Madhodha anojija zvirizvese ngo cimwana cidoko.

CIPAUKO 63

Mazano a Jesu ngo Pamusoro po Kukhugunya no Kushaisha

Jesu anosanangura mudanyu mutatu jinoshandiswa pa kutonga ndhango jinobuda pakati po hama.

CIPAUKO 64

Kusisira ko Kuregerera

Jesu anokhombija kureremeja kunoita Mwari cido cedu co kuregerera vamweni ecishandisa mufaninijo wo muranda acina unyasha.

CIPAUKO 65

Jesu Anojijisa Paanonga Ecienda Jerusarema

Pamabhuyo ake, Jesu wakatatija zviro zvingaita kuti mundhu atame kumutevera.