Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 CIPAUKO 86

Mwana Wainga Wakasvejeka Anoviya

Mwana Wainga Wakasvejeka Anoviya

LUKA 15:11-32

  • MUFANANIJO WO MWANA WAINGA WAKASVEJEKA

Jesu wabva kuita mufananijo wo bvuta rakasvejeka no wo mukuruzado wakasvejeka mu Pereya ngo kumabvazuva ko Murambo wa Jordhani, zve kangaije ngo kwaari wariuno. Mufananijo jaakaitari jinotijijisa kuti tinodikana kudakara mushaishi paanokhauya wohwirira kuna Mwari. VaFarisi no vatari vanovereketera Jesu ngokuti anoashira vandhu vakadaro. Waro vanovereketerari Jesu vanojija ciricese ngo mufananijo muviri iji here? Vanozwisisa kuti Baba wedu vo mugore vanozwa kudini ngo pamusoro po kukhauya ko vashaishi? Wari, Jesu anopa mufananijo unobaya mwoyo unokohomejerazve kusisira ko cijijo condhoco.

Mufananijo uu unobhuya ngo pamusoro pa baba vano vana vaviri vorume, asi mufananijo uu unobhuya maningi ngo mwana wo mudoko. VaFasi no vatari, pamwepo no vamweni vari kuzwavo zvinonanga Jesu, vanodikana kujija ngo zvaanonangaro ngo pamusoro po mwana wo mudoko. Asi, atidikani kurerusa zvinonangwa ndi Jesu ngo pamusoro pa baba no mwana wo mukuru, ngokuti mugariro jovanotatija jinosisiravo. Ngokudaro, rangariranyi ngo pamusoro po vandhu vese vo vatatu, Jesu paanonga ecisumura mufananijo uu.

Jesu anotanga kudari: “Mundhu umwe wainga no vana vaviri. Womudoko wavo wakabvunja baba kuti: ‘Baba, ndipenyi divi ro utaka hwangu.’ Baba vakavakovanisa upfumi.” (Luka 15:11, 12) Vonanyi kuti mwana wo mudoko uu aaripi kuda utaka ngokuti babake vafa. Baba vaciri penye. Asi mwana uu ari kuda divi ro zviro zvake wari, kuitira kuti atame kutongwazve ndi baba zve aite zvaanoda. Ngozvapi zvanodaro?

Jesu anodurujira kudari: “Sure ko njiku xoma, mwana mudoko wakaunganija bzese, woenda ku nyika yo ndhambo. Kondhoyo wakapera kupseja bzese ngo kurejera ruzinji” kana ngo upenyu hwakashata. (Luka 15:13) Kusiyapo kuva wakagarisika pamuzi pake, acikorondhwa ndi baba, mwana uu anoeda ku nyika imweni. Paanoguma kondhoyo, anoshaisha kushandisa upfumi hwake ngo kupsaka zvido zvo uhure. Perepo anowanana no zvineso, inga zvaacada kunanga Jesu.

 Jesu anoti: “Sure ko kupeja bzese, nyikeyo yakabuda njara huru, yena woamba kutama bziro. Pondhopo wakapsanga basa ku mundhu wo cigarirano, mundhuwo wakamutuma kohavisa nghumba. Waida kuguta ngo micero jaiha nghumba, kaveta aacaitendehwepi ngo ariwese.”—Luka 15:14-16.

Mutemo wa Mwari unonanga kuti nghumba jakasvipiswa, asi mwana uu anodikana kujihavisa. Iyena anobatwa maningi ngo njara, zvomuita kuti ade kuha zvinohiwa ngo nghumba jaanohavisaro. Zvecivoneka kuti ari kutambujika maningi zve aacina vetero, ‘anorangarira mu hana make,’ kana kujidemba. Waro anozoitenyi? Iyena anojibvunja kudari: “Vaxandi vangana va baba wangu vanoguta [ngo] mukate, ininivo pano ndiri kufa ngo njara. Ndinomuka ndohwirira kanyi ka baba wangu, ndozovabvunja kuti: ‘Baba, ndakaxaixira mu denga na imwimwi. Andifaneri kudanijwa mwana wenyu. Ndivonenyi inga muranda ariwese.’” Perepo anomuka wohwirira ka babake.—Luka 15:17-20.

Waro babake vanozomuashirisa kudini? Kuda kureva kuti vanozonyangajwa ndiena, vomusvuzvunyura ngo urethe hwaakaita hwo kubuda pamuzi? Baba ava avamurumiri nyoka, vomuashira here? Kudari no maenga imwimwi, maizoitenyi? Tingati kudini kudari naaenga mwana wenyu worume kana kuti wokaji?

 MWANA WAINGA WAKASVEJEKA ANOWANIKA

Jesu anosanangura kuti baba ava vanojizwa kudini zve vanoitenyi, eciti: “[Mwana uu paainga] aciri ndhambo, baba vakamuvona, muviri wakafambirana, vogogoma komutandamija, vomubata mu musipa vomumpsompsa kamare.” (Luka 15:20) Pikija kuti babeva vakazvizwa kuti mwana wavo wainga no upenyu hwakashata maningi, ivona vanomuashira. Vatungamiriri vo ciJudha vanonanga kuti vanoziva Jehovha zve vanomunamata. Kunanga kuti vanokwanisa kuvona kuti Baba wedu vo mugore vanozwa kudini kudari mushaishi akakhauya here? Vanozozvizivavo kuti Jesu ari kutevejera Jehovha paanoashira vashaishi?

Ngo ungwaru, baba ava vanokwanisa kuvona kuti kusuruvara ko mumeso mo mwana wavo, kunokhombija kuti wakhauya. Asi, baba vano rudo ava ndivona vanotanga komucungamija, zvoita kuti arerukihwe kudekeca zvishaishi zvake. Jesu anoti: “Mwana wakati: ‘Baba, ndakaxaixira mu denga pamwepo na imwimwi; andifaneri kudanwa mwana wenyu.’”—Luka 15:21.

Baba vanobvunja varanda vavo kudari: “Kasikanyi kuzisa nguvo yakaseja kupinda jese, mumusimije; mudirenyi mbhete mu cikunwe cake no magwada mu soka. Vianyi no buru rakapunda, muriuraye, kuti tihe tecidakara. Ngokuti mwana wangu uu wainga akafa, wamuka wari, wainga apsejeka, wawanika!” Perepo vanoamba kuita “mabuso.”—Luka 15:22-24.

Pozvinoitika izvi, mwana wo mukuru anonga ari kumaminda. Ngo pamusoro pake, Jesu anoti: “Ecivia kanyi, wokhwedera, wakazwa kuimba no kutamba. Wakadana muxandi, womubvunjisa [kuti], cinyi condhoco. Muxandi wakadavira kuti: ‘Munukuna wako wavia, ngokudaro baba wako vatumira kuuraya buru rakanuna, ngokuti wavia acipona.’ Yena wakanyangajwa woramba kunghwina. Kaveta baba vakabuda, vomudana. Yena wakadavira kudari baba wake: ‘Pa makore mangana ndinomutevera, ndicikanyenyi mupango  yenyu. Imwimwi amuto mandipa cimbuji cimwe, kuti ndidakare no xamwari jangu. Waro apo, wavia mwana wenyu uu, wakapeja upfumi hwake no vanakaji vo upombo, munomuuraira buru rakanuna.’”—Luka 15:25-30.

Mbhaani vanovereketera Jesu ngokuti ari kuzwira pena no kugara no vandhu vakaderera zve vashaishi, mukufana no kushora kunoitari mwana wo mukuru babake? Ndi vatari no vaFarisi. Kushora kovanoita Jesu ngokuti anoashira vashaishi, ngo kwaitisa kuti anange mufananijo uu. Zvajeka kuti mundhu wese anoshora unyasha hwa Mwari, anodikana kuwana cijijo ngo mufananijo uu.

Jesu anopejisa mufananijo uu ecinanga masoko a baba ku mwana wavo wo mukuru, eciti: “Mwana, iwewe uneni njiku jese; upfumi hwangu ndihwona hwako. Bzaidika kuita mubuso, kudakara, ngokuti munukuna wako wainga akatamika, waviabze mu kupona, wainga akapsejeka, waro wawanika.”—Luka 15:31, 32.

Jesu aanangi kuti mwana wo mukuru anozoitenyi. Asi, pasure po kufa no kumuswa ka Jesu, ‘vapiri vazinji vakadaviravo kutenda.’ (Maitiro o Vapostori 6:7) Kangaije paingavo no vamweni vakazwa Jesu ecisumura mufananijo uu una simba, ngo pamusoro po mwana wainga wakasvejeka. Asi, zvingaita kuti vakajidemba, vokhauya, perepo vohwirira kuna Mwari.

Kubvira njiku iyi, vajiji va Jesu vanodikana kugara vacirangarira zvijijo zviri mu mufananijo uu. Cijijo cimwe cinosisira ngo cokuti i ungwaru kugara takangwaririka pakati po vandhu va Mwari, tecingwarihwa ndi Baba vanotida zve vanotipa zvotinoda. Kuciripi kundombeya tecipsaka zvinotidakajisa mu “nyika yo ndhambo.”

Cijijo cimweni ngo cokuti kudari tikasiya kutevera gwanja ra Mwari, tinodikana kuhwirira ka Baba wedu ngo kujidodokesa kuitira kuti tiwanezve unyasha hwavo.

Ciripozve cijijo cotinowana ngo kusiyana kuri pakati pa baba vanoashira zve vanoregerera no mwana wo mukuru ano mugariro wo kuva no bundu zve acikaashiri. Zvakajeka kuti vashandiri va Mwari vano cido co kuregerera zve vanoashira kudari umwe akareya mu gwanja perepo wokhauya ngo mwoyo wese, wohwirira ku nyumba ya Baba. Ngokudaro, ngatidakare ngokuti hama yedu ‘yainga yakafa, yamuka’ zve ‘yainga yapsejeka, yawanika.’