Jesu—I Gwanja, I Cokwadi no Upenyu

Mu bhuku iri, verenganyi ngo pamusoro po zviitiko zvese zvo mu upenyu hwa Jesu zvakadihwa mu Bhaibheri.

MATANGIRO

I Gwanja, I Cokwadi no Upenyu

Jijiso no zviito zva Jesu zvinowanika mu Mavhangeri zvinokwanisa kucinja upenyu hwenyu.

CIPAUKO 1

Masoko Maviri Anobva kuna Mwari

Ngirozi Gabhirieri inoviisa masoko ainesa kutenda.

CIPAUKO 2

Jesu Wakakujwa Acito Abahwa

Erizabheti no mwana wake acito abahwa vakakujisa kudini Jesu?

CIPAUKO 3

Kubahwa ko Waizonasirira Gwanja

Zakaria paakandotanga kuvereketa ngo mushamaiso, wakananga uphorofita hunosisira maningi.

CIPAUKO 4

Maria Ano Mimba, Asi Aazivi Kucadha

Josefa wakatenda here zvakananga Maria paakati ano mimba yo mujimu mucena, kuciripi yo mwanarume umweni?

CIPAUKO 5

Jesu Anobarihwa Kwapi zve Rini?

Tinozvizivisa kudini kuti Jesu aazivi kubahwa dhiya 25 yo mweji wa Mbuji?

CIPAUKO 6

Mwana Wakagondeswa

Jasefa na Maria pavakaenda na Jesu aciri mutete ku themberi, vasharuka vaviri vakabhuya zvaizoitika na Jesu.

CIPAUKO 7

Vazivi vo Ndhondho Vobvakacira Jesu

Ngenyi ndhondho yavakavona kumabvazuva yakatanga ngo kuvaendesa kuna Mambo Herodhi muurai, kuciripi kwainga na Jesu?

CIPAUKO 8

Ivona Vanotiza Mutongi Wakashata

Uphorofita hutatu hwo Bhaibhiri hunobhuya ngo zva Mesiya hunokwanirisika pa kutanga ko upenyu hwa Jesu.

CIPAUKO 9

Jesu Anokurira ku Aazareta

Jesu wainga no vanukuna no hambzaji ngana?

CIPAUKO 10

Mbhuri ya Jesu Yoenda Jerusarema

Jasefa na Maria vopsuka meso ngo kutama kuwana Jesu, paanokahamara ngo kutama kwavo kuziva kwavaizomuwanira.

CIPAUKO 11

Johani Mubhabhatiji Anonarisira Gwanja

VaFarisi no vaSadhuki pavakaenda kwaari, Johani anovatuka. Ngenyi?

CIPAUKO 12

Jesu Anobhabhatijwa

Ngenyi Jesu anokumbira kubhabhatijwa kasike aazivi kumboita cishaishi?

CIPAUKO 13

Jijanyi ngo Njira ya Jesu yo Kuhwisana no Zviejo

Kuejwa ka Jesu kunokhombija mafundo maviri ngo pamusoro pa Dhiabhu.

CIPAUKO 14

Jesu Anotanga Kuita Vajiji

Zvicinyi zvakakhohwesa vajiji vatandhatu vo kutanga va Jesu kuti vawana Mesia?

CIPAUKO 15

Jesu Anoita Mushamaiso Wokutanga

Jesu anokhombija make kuti wari aaripi kutungamirihwa ndivona, asi ari kutungamirihwa ndi Babake vo mugore.

CIPAUKO 16

Jesu Anotatija Kuvangisira no Kunamata ko Cokwadi

Mutemo wa Mwari waitendera kuti vandhu kuti vatenge zvinyama mu Jerusarema kuti vazvipirise, waro ngenyi Jesu wakanyangajwa maningi ngo vanyashavo mu themberi?

CIPAUKO 17

Iyena Wojijisa Nikodhemo co Usiku

‘Kubahwazve ngapapsa’ zvinorevenyi?

CIPAUKO 18

Basa ra Jesu Rinoengejeka ra Johani Rinopunguka

Vajiji va Johani vano ushanje, pikija kuti Johani aana.

CIPAUKO 19

Jesu Acijijisa Mwanakaji wo Samaria

Jesu anomubvunja ciro caacito wabvunjazve mundhu ariwese pambhene.

CIPAUKO 20

Mushamaiso Wocipiri mu Kanaa

Naari pa mumago wo 26 o makhirometro (16 mi), Jesu anorapa cimwana.

CIPAUKO 21

Mu Sinagoga yo Nazareta

Jesu wakabhuyenyi cakaitisa kuti vandhu vo mudhorobha raakabarihwa vade kumuuraya?

CIPAUKO 22

Vajiji Varongomuna Vanoita Vatandi vo Vandhu

Iyena anovakoka kuti vasiye matandiro ovaiita zve vatange manera amweni o kutanda.

CIPAUKO 23

Jesu Anoita Mabasa Makuru mu Kafarnaume

Jesu paakagogomera madhimoni, wakamarambisa kubvunja vandhu kuti iyena i Mwana wa Mwari. Ngenyi?

CIPAUKO 24

Jesu Anoengejera Mushando Wake mu Garireya

Vandhu vanoviya kuna Jesu kuti varapwe, asi Jesu anodurujira kuti mushando wake una cidisiso cikuru.

CIPAUKO 25

Kuzwira Pena ka Jesu Paanorapa Nyamapere

Ngo kukhombijira uku kwakareruka zve kuna simba, Jesu anovonesa kuti anotaja maningi vandhu vaanorapa.

CIPAUKO 26

Zvishaishi Zvako Zvaregerehwa

Jesu anokhombija kuzwirana kwapi kuripo pakati po ushaishi no kuhwaja?

CIPAUKO 27

Mateu Anodanwa ndi Jesu

Ngenyi Jesu anoha no vashaishi vacikafishiki?

CIPAUKO 28

Ngenyi Vajiji va Jesu Avaiti Ciziro?

Jesu anoshandisa mufananijo wo botiri ro kudira vhinyu ro dovo kuti adavire.

CIPAUKO 29

Mundhu Angaita Mabasa Aushoni ngo Musabudu Here?

Ngenyi vaJudha vanozoteverera Jesu ngo kurapa kwake mundhu waano 38 o makore acihwaja?

CIPAUKO 30

Ukama hwa Jesu na Babake

VaJudha vanorangarira kuti Jesu ari kujiita wakaezana na Mwari, asi Jesu anojekesa kuti Mwari mukuru kupinda iyena.

CIPAUKO 31

Kupurura Musoso ngo Musabudu

Ngenyi Jesu anodaininjwa kuti ndi “Tenji wo Sabudu”?

CIPAUKO 32

Zvicinyi Zvinotendehwa Kuithwa ngo Musabudu?

Vasadhuki no vaFarisi vainga vacikawirirani, vanobatana kuti vaurae Jesu.

CIPAUKO 33

Kukwanirisika ko Uporofita hwa Isaia

Ngenyi Jesu anobvunja vandhu vaanorapa kuti vatame kubvunja vamweni kuti iyena ndiyani pomwe no basa rake?

CIPAUKO 34

Jesu Anosana Vapostori Gumi na Vaviri

Zvakasiana papi, kuva mupostori no kuva mujiji?

CIPAUKO 35

Hurukuro yo pa Dundhu Ino nduma

Durujihwanyi mafundo makuru kubva mu hurukuro ya Jesu.

CIPAUKO 36

Rutendo Hwakakura hwo Mukuru wo Masoca

Zvicinyi zvinoithwa ngo mukuru wo masoca zvinokahamaja Jesu?

CIPAUKO 37

Jesu Anomusa Mwana wo Noni

Vaya vakavona cishamiso ici vanoziva zvacinoreva.

CIPAUKO 38

Johani Anoda kuti Azwe ndi Jesu kuti Iyena ndi Mesia

Ngenyi Johani Mubhabhatiji anobvujisa dangani Jesu ndi Mesiya? Kureva kuti Johani anokana-kana here?

CIPAUKO 39

Jesu Anotuka Mubarihwana Ucikapurutani

Jesu anonanga kuti pa Nyiku yo Rutongeso, zvakareruka dhorobha ro Sidhoni kucungirira kupinda ro Kafarnaume, dhorobha raaishandira inga cine ro muzi wake.

CIPAUKO 40

Cijijo co kuregerera

Jesu paakabvunja mwanakaji wainga ano mufambiro wakashata kuti zvishaishi zvako zvakungurihwa, kureva kuti iyena waiinikira kuti azvizivi kushata kumbophwanya mutemo wa Mwari here?

CIPAUKO 41

Jesu Anoita Mushamaiso ngo Simba Raani?

Vanukuna va Jesu vanodaviravo kuti Jesu wopenga.

CIPAUKO 42

Jesu Anotuka Vafarisi

‘Civoniso ca Jona muporofeti’ i cinyi?

CIPAUKO 43

Kufananijira Umambo

Jesu anopekeja mufananijo musere ngo pamusoro Umambo hwo mugore.

CIPAUKO 44

Jesu Anonyaraja Zibepo mu Jombe

Jesu paakanyaraja mbhepo no mavimbi, iyena wakapekeja cijijo cinosisira maningi ngo pamusoro po upenyu hwatinozova naho mu utongi hwo Umambo hwake.

CIPAUKO 45

Jesu Ano Simba Kupinda Madhimoni

Zvingaitika here kuti mundhu afukwe ngo madhimoni akawanda?

CIPAUKO 46

Kuraphwa ngo Kubata Nguvo ya Jesu

Jesu anotatija simba rake no nyasha pa ciitiko ici cinodakajisa.

CIPAUKO 47

Cimusikane Cinoraramazve!

Vandhu vakaseka Jesu paakananga kuti musikane wainga akafa wakavata. Cicinyi caanoziva cavacikazivi?

CIPAUKO 48

Anoita Mushamaiso, Asi Anorambiwa Pikija mu Nazareta

Vandhu vo ku Nazareta vanoramba Jesu, kuciripi ngo thangwe ro majijisire ake kana mushamaiso jake, asi vainga no thangwe rimweni.

CIPAUKO 49

Jesu Anocumaira mu Garireya no Kuroveja Vapostori

Magama okuti ‘umambo hwo mugore huri phedo’ anoda kunangenyi?

CIPAUKO 50

Vanonasirihwa kuti Vacumaire Pikija no Kuteverehwa

Ngenyi Jesu anobvunja vapostori kuti vatize povanoteverehwa kudari ivona avathyi kufa?

CIPAUKO 51

Kuurawa ko Mundhu pa Kuceukijwa ko Njiku yo Kubahwa

Kutamba ka Salomee kwakadakajisa maningi Herondhi, zvomuitisa kuti amupikire kumupa ciricese caanomukumbira. Wakazomukumbirenyi?

CIPAUKO 52

Kuhisa Mbungano ngo Mukate no Hove Nganani

Mushamaiso ja Jesu jinorevo guru zvokuti ma Vhangeri ese o marongomuna akabatanija mushamaisojo.

CIPAUKO 53

Mutongi Anovonerera Zibepo no Jombe

Vapostori vanojijenyi Jesu paakafamba ngo panyezuru po kumwa no kunyaraja zibepo?

CIPAUKO 54

Jesu i “Mukate wo Uhomi”

Ngenyi Jesu wakatuka vandhu pikija kuti vaivangisira maningi kuti vaviye kwaari?

CIPAUKO 55

Masoko a Jesu Anonyangaja Vakawanda

Jesu anojijisa ciro cinonyangaja maningi zvoita kuti vajiji vake vazinji vamutize.

CIPAUKO 56

Icinyi Cinosvipisa Mundhu?

Iciro cinonghwina ngo pamuropo, kana cinobuda ngo pamuromo?

CIPAUKO 57

Jesu Anorapa Musikana Umwe na Nyamandondo

Ngenyi mwanakaji uu aanyangajwi Jesu paanoezanisa vandhu vo jinja rake no zviimbhwa?

CIPAUKO 58

Jesu Anowanja Pau zve Anongwaja ngo Pamusoro po Mbijo

Pakupejisira vajiji va Jesu vanozozwisisa kuti ari kubhuya mbijo yo mushovonyi.

CIPAUKO 59

Mwana wo Mundhu Ndiani?

Icinyi makhiya o Umambo? Ndiani anomashandisa, zve anomashandisa kudini?

CIPAUKO 60

Kupinduka—I Civoniso co Zvinozoita Kristu mu Umambo

I kudini kupinduka? Zve kwairevenyi?

CIPAUKO 61

Jesu Anorapa Mujaha Ano Dhimoni

Jesu anonanga kuti zvakakoneka kurapa ngo ndava yo kutama gonda, waro kudivi rani? Divi ro mwana, babake, kana ku vajiji va Jesu?

CIPAUKO 62

Cijijo Cinosisira co Kuzvidodokesa

Madhodha anojija zvirizvese ngo cimwana cidoko.

CIPAUKO 63

Mazano a Jesu ngo Pamusoro po Kukhugunya no Kushaisha

Jesu anosanangura mudanyu mutatu jinoshandiswa pa kutonga ndhango jinobuda pakati po hama.

CIPAUKO 64

Kusisira ko Kuregerera

Jesu anokhombija kureremeja kunoita Mwari cido cedu co kuregerera vamweni ecishandisa mufaninijo wo muranda acina unyasha.

CIPAUKO 65

Jesu Anojijisa Paanonga Ecienda Jerusarema

Pamabhuyo ake, Jesu wakatatija zviro zvingaita kuti mundhu atame kumutevera.

CIPAUKO 66

Iyena Anoenda Jerusarema ku Dhiri ro Mucaca

Cicinyi cinoitisa kuti vapurutani va Jesu vanange kuti iyena wakafukwa ngo dhimoni?

CIPAUKO 67

“Cingobzo Apana Mundhu Wakavereketa inga Mundhu Uu”

Tingati banje rese ro vaJudha rakazonda Jesu, asi mundhu umwe basi ndiyena anokwanisa kumuinikira.

CIPAUKO 68

Mwana wa Mwari I “Ruveneko hwo Nyika”

Jesu wakananga kuti “bzokadi bzinozomusujunura.” Kusujunuhwa pa cinyi?

CIPAUKO 69

Baba Wavo ndi Abhirahama kana ndi Sathana?

Jesu anobhuya kuti vana va Abhirahama vanozivika ngenyi pomwe no kuti Baba vake kamare ndiyani.

CIPAUKO 70

Jesu Anorapa Mundhu Wakabahwa Ari Bofu

Vajiji vanobvunjisa kuti ngenyi mwanarume uwu wakaita bofu. Wakashaisha kani? Vabari vake vakashaisha? Jesu paanorapa mundhu uwu vandhu vanovereketa zvakasiana-siana.

CIPAUKO 71

VaFarisi Vanotambuja Mwanarume Wainga Bofu

Masoko anonangwa ngo mwanarume wainga bofu anonyangaja vaFarisi. Vabari vake povakathya, vaFarisi vakamugogomera mu sinagoga.

CIPAUKO 72

Jesu Anotuma 70 o Vajiji Kocumaira

Mu Judheya, Jesu anotumira 70 o vajiji zve anovabvunja kocumaira ngo pamusoro po Umambo. Vanocumaira kwapi—mu masinagoga kana mu nyumba jo vandhu?

CIPAUKO 73

MuSamaria Anokhombija Kuva Mudoni Wakanaka

Jesu anoshandisa kudini mufananijo wo mudoni wo muSamaria, kana “muSamaria wakanaka,” kuti ape cijijo cina simba?

CIPAUKO 74

Zvijijo ngo Pamusoro po Kuashira Vafambi no Kuita Mukumbiro

Jesu anofambira Maria na Marta kumuzi kwavo. Ngenyi anovajijisa ngo pamusoro po kuashira vafambi? Zve ngenyi anozojijisa vajiji vake zvovanodikana kukumbira?

CIPAUKO 75

Jesu Anokhombija Cinyuke co Mudakaro

Jesu anodavira vanomushora, ecivabvunja ngo pamusoro po “cikunwe ca Mwari” zve Umambo hwa Mwari hwavagumirisa kudini. Anokhombijazve kuti vandhu vangawanisa kudini mudakaro wokadi-kadi.

CIPAUKO 76

Jesu Anoha no MuFarisi

Jesu anodira pambhene ujiitisi hwo vatari no vaFarisi. Ivona vanovangijira vandhu kuti vathware mutoro wapi unorema?

CIPAUKO 77

Jesu Anopa Mbhangiro ngo Pamusoro po Upfumi

Jesu anopa mufananijo wo mukhupuki wakavaka nyumba huru jo upfumi. Jesu anophinda mbhangiro yapi ngo pamusoro po ngozi inoviya ngo kupsaka upfumi?

CIPAUKO 78

Muvonereri Wakagondeka Anodikana Kugara Wakanasiririka

Jesu anokhombija kuda kuti vajijij vake vagare ushoni kumujimu. Muvonereri anoita basa rapi kuitira kugara kwavo ushoni? Ngenyi kuti mbhangiro yo kugara wakanasiririka inosisira maningi?

CIPAUKO 79

VaJudha Vacikatendi Vanozoparajwa

Jesu anonanga kuti vandhu vaari kuejari kubesera vanovetera kuparajwa kudari vakatama kukhauya. Waro vanowana cijijo cinosisira ciri kudari Jesu kuvajijisa ngo pamusoro po ushamwari hwavo na Mwari here?

CIPAUKO 80

Muhavisi Wakanaka no Maphandu

Ushamwari hwo muhavisi no mabvuta ake hunonasa kufananijira kuti Jesu anojizwa kudini ngo pamusoro po vajiji vake. Waro vanozozwa jijiso jake no kumutevera acitungamirira?

CIPAUKO 81

Jesu na Baba ndi Umwe Asi Jesu Asipi Mwari

Vamweni vari kushora Jesu, vanomupumbha kuti ari kujiita inga wakaezana na Mwari. Ecishandisa uzivi, anorambisa kudini zvaari kupumbhwari?

CIPAUKO 82

Mushando wa Jesu ku Pereya

Jesu anodurujira vapurutani vake kuti zvicinyi zvinosisira kuti mundhu awane ruponeso. Ngwajo yake yaisisira maningi mazuvewo. Tingati kudinivo nyamasi?

CIPAUKO 83

Mwari Anokoka Vandhu vo Mushovonyi ku Mabiko Ake?

Eciha pamuzi po muFarisi, Jesu anoita muezaniso wo mabiko makuru o zvokuha comadeko. Wainga anocijijo cinosisira ku vandhu va Mwari vese. Ngo cenyi?

CIPAUKO 84

Kuva Mujiji wa Jesu Ibasa Guru

Kuva mujiji wa Kristu ibasa guru. Jesu anonasa kujekesa zvinodiwa. Vamweni vaida kuva vateveri vake vanokahamara ngo zvaanobhuya.

CIPAUKO 85

Kudakara Panokhauya Mundhu

VaFarisi no vatari vanoshora Jesu ngo kugara kwake no vandhu vakaderera. Jesu anoshandisa mufananijo kuti Mwari anovona kudini vashaishi.

CIPAUKO 86

Mwana Wainga Wakasvejeka Anoviya

Tinojijenyi ngo mufananijo wa Jesu wo mwana wo kupanduka?

CIPAUKO 87

Kuronga Zvokumbeji ngo Ungwaru

Jesu anoshandisa mufananijo wo muvonereri anoita mazano akashata kuti ajijise cokwadi cinoshamaisa.

CIPAUKO 88

Kucinja ko Mugariro wo Mukhupuki no wa Razaro

Khiya rinobesera kuzwisisa kuti mbhaani vanoimirihwa ngo vandhu vaviri vanonangwa pa mufananijo wa Jesu.

CIPAUKO 89

Anojijisa mu Pereya Acienda Judheya

Anokohomejera mugariro jinotibesera kuti tiregerere pikija vanophinda no kuphinda kutishaishira.

CIPAUKO 90

“Kumuka ko Vakafa no Uhomi”

Jesu waida kurevenyi paakananga kuti vanonditenda ‘avazofi mbhera narini’?

CIPAUKO 91

Razaro Anomuswa

Zviro zviviri zvinoita kuti pikija vavengi va Jesu vakonehwe kuramba kuti wakaitadi mushamaiso uu.

CIPAUKO 92

Anorapa Gumi ro Vanyamapere, asi Anobonga ndi Umwe

Mwanarume wakarapwaya aazivi kubonga Jesu basi asi wakabonga mundu umwenizve.

CIPAUKO 93

Mwana wo Mundhu Anozovoneswa

Kuvepo kwa Kristu kunozoezanisa kudini no murazvu?

CIPAUKO 94

Kuita Mukumbiro no Kujidodokesa Kunosisira Maningi

Mu mufananijo wake wo noni no mutongi hwakashata, Jesu anonanga kuti kuramba tecikumbira kunosisira maningi.

CIPAUKO 95

Jesu Anojijisa ngo Shwiro yo Kurambana no Kuda Vana

Jesu ano mavonero akasiana maningi no vajiji vake ngo pamusoro po vana vadoko. Ngenyi?

CIPAUKO 96

Jesu Anopingura Jaha Rainga Mutongi Wakakhupuka

Cicinyi cakaitisa kuti Jesu anange kuti zvakareruka kuti kamera inghwine ngo pa cibovo co njingano, kupinda mukhupuki kunghwina mu umambo hwa Mwari?

CIPAUKO 97

Muezaniso wo Vashandi vo mu Munda wo Muuvha

Zvinoitisa kudini kuti vokutanga vave vokupejisira zve vokupejisira vave vokutanga?

CIPAUKO 98

Vapostori Vanopsakazve Kuva no Nduma

Jakobo na Johani vanokumbira cigaro cakakhwirira mu Umambo, asi andivopi vega vaicidavo.

CIPAUKO 99

Jesu Anorapa Mapofu Maviri zve Anobesera Zakeu

Tingadurujirisa kudini musiano uri pa manangihwe anoithwa shwiro yo kurapa mapofu maviri kwakaithwa ndi Jesu phedo no Jeriko inobhuiwa ngo njira jakasiana?

CIPAUKO 100

Muezaniso wo Gumi ro Mamina

Jesu waida kurevenyi paakananga kuti: “Ndiani ano ciro, anozopuwa; ndiani acina, anozotorehwa no caanaco”?

CIPAUKO 101

Anohira Pamuzi wa Simoni ku Bhetania

Maria hambzaji ya Razaro, anoita zviro zvinonyangaja vamweni. Asi, Jesu anomuinikira.

CIPAUKO 102

Mambo Anonghwina mu Jerusarema Akapakira mbongoyo

Iyena anozajisa uporofita hwakatawa makore 500 akapera.

CIPAUKO 103

Themberi Rinoceneswazve

Vatengesi vo mu Jerusarema vanoita inga vari kuita bhisimuso riri pa mutemo, waro ngenyi Jesu anovadana kuti ‘imbabva’?

CIPAUKO 104

VaJudha Pavanozwa Izwi ra Mwari, Vanozova no Rutendo Here?

Pano musiano here pakati po kuva no gonda kuna Jesu no kutatija ngo mabasa kuti ndino rutendo?

CIPAUKO 105

Mukuyu Unoshandiswa pa Kujijisa Kuva no Rutendo

Jesu anojijisa vajiji vake ngo pamusoro po kuti simba ro rutendo rinosisira maningi, zve anodurujira kuti ngenyi Mwari anoramba jinja ro vaIziraeri.

CIPAUKO 106

Muezaniso Muviri ngo Pamusoro po Muuvha

Vonanyi zvinoreva muezaniso wo mundhu wakatuma vana vake kuti vaende koshanda mu munda wo muuvha no womundhu wakapekeja varimi vakashata kuti vaurime.

CIPAUKO 107

Mambo Anodaninja Vakokwi ku Mabiko o Mucadho

Muezaniso ja Jesu unova uporofita kamare.

CIPAUKO 108

Jesu Anoita kuti Mazano o Vavengi Vake Adunye

Anotanga ngo kufunga muromo jo vaFarisi, wozozviitirazve va Sadhuki pikija pavanoviya vese vakabatana.

CIPAUKO 109

Jesu Anoshora Vatungamiriri vo zviara vanomuphikiza

Ngenyi Jesu anotatija kuti aadakariri zviri kuithwa ngo vatungamiriri vo zviara?

CIPAUKO 110

Jesu Anoenda mu Themberi ko Kupejisira

Iyena anoshandisa muezaniso wo noni murombo kuti apekeje cijijo cinosisira maningi.

CIPAUKO 111

Vapostori Vanokumbira Citatijo

Uphorofira hwake hwakatanga kukwanirisika mukati mo zana ro kutanga ro makore. Kunanga kuti hunozova no kukwanirisika kumweni kwakakura here?

CIPAUKO 112

Mufananijo wo Gumi ro Mbhandwe

Jesu wakajijisa kuti vajiji vake vamwe vanozova vakangwa vamweni vova mapenji here?

CIPAUKO 113

Cijijo ngo Pamusoro po Mufananijo wo Matarenta

Mufananijo wa Jesu unodurujira masoko ake okuti: “Ndiani ano bzizinji anozopuwa bzakawanda.”

CIPAUKO 114

Kristu Anotonga Mabvuta no Mbuji

Ecishandisa mufanajijo unorangarijisa, Jesu anodurujira zvinozoitisa kuti vandhu vave no kutongwa kucikaperi.

CIPAUKO 115

Iri Kukhwedera Phasika Yokupejisira ya Jesu

Ngenyi zvinodakajisa kuziva kuti vatungamiriri vo zviara vakazwirana kamare kupagari Judha ngo 30 macereni o sirivha kuti atengese Jesu?

CIPAUKO 116

Anopa Cijijo co Kujidodokesa pa Phasika Yokupejisira

Anokahamarisa vapostori vake ngo kuita basa ro muranda.

CIPAUKO 117

Cirariro ca Tenji

Jesu anogaja cirangarijo cinozoitwa ngo vateveri vake gore ngo gore mu dhiya 14 ya Nisani.

CIPAUKO 118

Kupipana ngo Ukuru

Vapostori vatokanganwa zvavapera kujijiswa ndi Jesu pa usiku hwondhohwo kamare.

CIPAUKO 119

Jesu—I Gwanja, I Cokwadi no Upenyu

Jesu anojijisa cokwadi cinosisira maningi ngo pamusoro po magumire atingaita kuna Mwari.

CIPAUKO 120

Ivona Vanodikana Kubara Mucero Vova Shamwari ja Jesu

Vajiji va Jesu ‘vangabara mucero’ munjira yapi?

CIPAUKO 121

Cunganyi! “Inini Ndakanyisa Nyika”

Jesu wakanyisisa kudini nyika kasike nyika yakamuuraya?

CIPAUKO 122

Mukumbiro wo Kupejisira wa Jesu mu Berere ro Padenga

Iyena anojekesa kuti waita ciro cinosisira maningi kupinda kuponesa vandhu.

CIPAUKO 123

Anoita Mukumbiro Ecihwajihwa Maningi

Ngenyi Jesu anokumbira kuti: “Fundurusanyi mukheyo uu kondiri”? Kunanga kuti ari kuda kuramwa kuva muponesi?

CIPAUKO 124

Kristu Anotengeswa no Kusungwa

Juda anokwanisa kuwana Jesu pikija pari pakati po usiku.

CIPAUKO 125

Jesu Anoendeswa ka Anasi Ozoendeswazve ka Kaifasi

Banje rinogajwa Jesu asipi ro pamutemo.

CIPAUKO 126

Pedhru Anoramba Jesu Pamuzi pa Kaifasi

Zvingaitisa kudini kuti Pedhru, mundhu wainga akatendeseka zve no ushamwari hwakanaka na Mwari afuratire Jesu?

CIPAUKO 127

Anotongwa ngo Banje ro Sinedhrio Perepo Woendeswa ka Pirato

Vatungamiriri vo zviara zvo ciJudha vanovonesa pambhene cido cavo.

CIPAUKO 128

Pirato na Herodhi Vanonanga kuti Jesu Aana Ndava

Ngenyi Pirato Anotumira Jesu kuna Herodhi kuti Amutonge? Pirato wainga acina simba ro kutonga Jesu here?

CIPAUKO 129

Pirato Anonanga kuti: “Nga Uu Mundhu”

Pikija Pirato anovona kuti Jesu i mundhu wakanaka.

CIPAUKO 130

Jesu Anopuwa mu Nyara jo Masoca zve Anoenda Kourawa

Ngenyi Jesu anobvunja vanakaji vari kurira kuti vacumbe ngo pamusoro pavo no pamusoro po vana vavo kuciripi kumucumba?

CIPAUKO 131

Mambo Acina Ndava Anotambujika pa Zimiti

Jesu anogondesa umwe wo vashaishi wakauraihwa mu mativi ake kuti anozova mu Paradhiso.

CIPAUKO 132

“Mbzakadi Mundhu uu Wainga Mwana wa Mwari”

Mushamaiso jo dhiya yo cidima, kutetemera ko nyika kunothyisa no kumweka ko nguvo inokasha mu themberi, zvese zvinonanga ciro cimwe.

CIPAUKO 133

Mutembo wa Jesu Unonasirihwa zve Unovigwa

Ngenyi Jesu anodikana kuvigwa ngo kukasika zuva ricito rabira?

CIPAUKO 134

Muguva Amucina Mundhu, Jesu Ari Kupona!

Jesu paanomuswa, anotanga kujivonesa ku vajiji vokaji kuciripi ku vapostori vake.

CIPAUKO 135

Jesu Anobudira Vakawanda Pasure po Kumuswa

Jesu anokhombijisa kudini vajiji vake kuti wamuswa?

CIPAUKO 136

Mumbhiripiri mo Jombe ro Garireya

Pedhru anoceujwa katatu makhombijiro aanodikana kuita rudo hwake kuna Jesu.

CIPAUKO 137

Mazana o Vandhu Anovona Jesu Pentekoste Icito Yaguma

Pakati po kumuswa kwake no kukhwira ku matenga, Jesu anophinda no kuphinda kukohomejera vajiji vake zvovanozoashira no maashiriro o vanozozviita.

CIPAUKO 138

Kristu Ari ku Mukono Muho wa Mwari

Jesu waizoitenyi paaizovetera mukuvo waaizoparaja vakorore vake?

CIPAUKO 139

Jesu Anoviisa Paradhiso zve Anopeja Basa Rake

Jesu acina zvakawanda kuti aite acito wapekeja Umambo kuna Mwari wake zve Babake.

Kuti Mutevejere Jesu, Ivanyi . . .

Jesu anophinda no kuphinda kukhombija mugariro musere mu upenyu hwake.

Nda-nda-nda yo Mavhesi

Shandisanyi nda-nda-nda kuitira kuwana ndau inosanangura vhesi imwe na imwe yo mu Mavhangeri, mu bhuku iri.

Nda-nda-nda yo Mufananijo

Wananyi cipauko mu bhuku iri cinosanangura mufananijo ja Jesu umwe na umwe.

Zviporofita Zvimweni Zvaibhuya ndi Mesia

Kuzwirana ko zviitiko zvo muupenyu hwa Jesu no zviporofita zvo Bhaibheri zvinomukhombija kuva Mesia pamwepo no zvipauko zvo bhuku iri, zvinosanangurihwa zviitiko izvi.

Ndau Jakararamira no Kujijisa Jesu

Mapa aya anokhombija kwaakaitira Jesu mushando wake.