Bhaibheri Rinojijisenyi Kamare?

Thurusi iri ro jijo yo Bhaibheri rakaitihwa kuti rimubesere kujija zvinonanga Bhaibheri mu shwiro zinji kubatanija jo kuti ngenyi tinotambujika, cinoitika parufu, zvatingaita kuti tive no upenyu hwo mbhuri hunodakajisa, no jimweni.

Izvi Ndizvona Zvaida Mwari Here?

Mungakahamara kuti ngenyi kunomatambujiko mazinji nyamasi uno. Munozviziva here kuti Bhaibheri rinonanga cinjo kamare iri kuviya zve kuti ingamubesera?

CIPAUKO 1

Ngo capi Cokwadi ngo Pamusoro pa Mwari?

Unorangarira kuti Mwari anoharaka na imwimwi pacenyu? Jijanyi ngo pamusoro po mugariro jake no makhwederere amungaita phedo nae.

CIPAUKO 2

Bhaibheri—Bhuku Rinobva Kuna Mwari

Bhaibheri ringamubeseresa kudini kuti muhwisane no zvineso zvenyu? Ngenyi mungathemba Zviporofita zviri mu Bhaibheri?

CIPAUKO 3

Ngo Capi Cidisiso ca Mwari no Pasi Pano?

Cidisiso ca Mwari co paradhiso pasi pano, cinozoitikadi? Kana zvakadaro, rini?

CIPAUKO 4

Ndiani Jesu Kristu?

Learn why Jesus is the promised Messiah, where he came from, and why he is Jehovah’s only-begotten Son.

CIPAUKO 5

Muripo—Cipo Cikuru-kuru ca Mwari

Muripo i cinyi? Ungamubeseresa kudini?

CIPAUKO 6

Vakafa Vari Kwapi?

Jijanyi zvinonanga Bhaibheri ngo pamusoro po kuno vakafa zve ngenyi vandhu vanofa.

CIPAUKO 7

Vetero Yokadi kuno Vadiwa Venyu Vakafa

Makambotamikihwa ngo mudiwa mu rufu here? Zvingaitika kuzovavonazve here? Jijanyi zvinonanga Bhaibheri ngo pamusoro po rumuko.

CIPAUKO 8

Umambo hwa Mwari Icinyi?

Vandhu vazinji vanoziva Mukumbiro wa Tenji. Magama okuti: “Umambo hwenyu ngahuze” anorevenyi?

CIPAUKO 9

Tiri Kuraramadi mu “Njiku Jokupejisira” Here?

Ambovonanyi zvinoita vandhu vakatitendeneja no mugariro wavo, izvi zvinovonesa kuti tiri kurarama ‘mu njiku jo kupejisira’ jakanangwaya ngo Bhaibheri.

CIPAUKO 10

Zvisikwa zvo Kumujimu—Zvingatipsasisa kudini

Bhaibheri rinonanga ngo ngirozi zve madhimoni. Zvisikwa izvi zvo kumujimu zviriyodi kamare here? Zvingapsasa upenyu hwenyu here?

CIPAUKO 11

Ngenyi Mwari Anotendera Matambujiko?

Vandhu vanorangarira kuti Mwari ndiyena unoviisa matabujiko ese pasi pano. Munorangarira kudini? Verenganyi kuti zvicinyi zvinonanga Mwari ngo pamusoro po zvinoitisa kuti titambujike.

CIPAUKO 12

Kurarama mu Njira Inodakajisa Mwari

Zvinokwanisika kurarama mu upenyu hunodakajisa Jehovha. Zvokadi, imwimwi mungava shamwari .

CIPAUKO 13

Ngo api Mavonero a Mwari ngo Pamusoro po Upenyu

Mwari unovona kudini kubvisa mimba, kudihwa ngazi, zve upenyu hwo cinyama?

CIPAUKO 14

Mungaitisa Kudini kuti Mudakajise Upenyu hwo Mbhuri Yenyu

Rudo hwa Jesu hwakakhombijira muezaniso kuno majimwamuna, vakaji, vabari, no vana kuti vatevejere. Tingajijenyi kwaari?

CIPAUKO 15

Kunamata Kunotendehwa ndi Mwari

Vonanyi zvitatijo zvitandhatu kuitira kuwana vaya vese vari mu divi ro ciara co kadi-kadi.

CIPAUKO 16

Vangiriranyi mu Kunamata Kokadi-kadi

Zvineso zvapi zvamungasongana nazvo pamunonga mecibhuya no vamweni ngo pamusoro po zvitendhwa zvenyu? Mungazviitisa kudini mucikakhugunyi vamweni?

CIPAUKO 17

Khwederanyi Phedo na Mwari mu Mukumbiro

Mwari anozwa pamunoita mukumbiro here? Kuti mudavire Mubvujo uwu, munodikana kuzwisisa zvinojijisa Bhaibheri ngo pamusoro po mukumbiro.

CIPAUKO 18

Rubhabhatijo zve Ushamwari Hwenyu na Mwari

Mudanyu japi jinodikana kuti muve muKristu wakabhabhatijwa? Jijanyi zvazvinoreva zve ngenyi zvinodikana maningi.

CIPAUKO 19

Rambanyi Muri mu rudo hwa Mwari

Tigakhombijirisa kudini rudo no kubongeseya ngo zvese zvinotiitira Mwari?

MASOKO O KUENGEJERA

Zina ra Mwari—Mashandisihwe aro no Zvarinoreva

Zina rokuti Jehovha rakabviswa musandujo zinji jo Bhaibheri. Njenyi? Nngenyi kushandishwa ko zina ra Mwari kunosisira maningi?

MASOKO O KUENGEJERA

Ngenyi Danieli Wakaphorofita ngo kuviya ka Mesiya wakagondeswa

Zvizinji ngo 500 pacinonguva yo mberi, Mwari wakakhombija nguva kamare yaizoviya Mesiya wakagondeswa. Ngatimboziva ngo pamusoro po ciphorofita ici!

MASOKO O KUENGEJERA

Jesu Kristu—Mesiya Wakagondeswa

Jesu wakakwanirisa zviphorofita zvese zvo Bhaibheri ngo pamusoro pa Mesiya. Vonanyi mu Bhaibheri renyu kuti zviphorofita izvi zvakakwanirisika kamare ngo zvimutyandya-mutyandya.

MASOKO O KUENGEJERA

Cokwadi ngo Pamusoro pa Baba, Mwana pomwe no Mujimu Mucena

Vandhu vazinji vanonanga kuti Utatu, rujijiso hunobva mu Bhaibheri. Ngo zvokadi here?

MASOKO O KUENGEJERA

Ngenyi maKristu Okadi-kadi Aashandisi Ciphambano Pakunamata?

Jesu wakafiradi kamare paciphambano here? Verenganyi mupinguro jinobva mu Bhaibheri.

MASOKO O KUENGEJERA

Majiisa o Cirariro ca Tenji—Ciceukijo Cinokuja Mwari

MaKristu Anopangihwa kuti aceukije Majiisa o Cirariro ca Tenji, kana kuti Cirangarijo co rufu hwa Kristu. Cinodikana kuceukijwa rini zve cinoitiswa kudini?

MASOKO O KUENGEJERA

“Mwiha” no “Mujimu”—Magama Aya Anoda Kurevenyi Kamare?

Uzinji hunorangarira kuti panofa mundhu divi ricikavoneki rinoenda kooraramira kundau imweni. Shoko raMwari rinotibvunjenyi?

MASOKO O KUENGEJERA

Sheori no Haidhesi Zvicinyi?

Musandujo jimweni jo Bhaibheri jinoshandisa soko rokuti “guva,” “hero,” kana kuti “rindi” Sheori no Hadesi. Magama aya anomborevenyi kamare?

MASOKO O KUENGEJERA

Njiku yo rutongeso—I Cinyi?

Jijanyi kuti njiku yo Rutongeso inozoitisa kudini kuti ive makomborero ku vandhu vakagondeka

MASOKO O KUENGEJERA

1914—Gore ro Revo Huru mu Uporofita hwo Bhaibheri

Ngo zvapi zvinokhohwesa zvinowanika mubhaibheri ngo pamusoro po revo huru yo gore ro 1914?

MASOKO O KUENGEJERA

Ndiyani Migeri Arkanjo?

Bhaibheri rinonanga undhu hwo muvangi uwu arkanjo. Jijanyi zvizinji ngo pamusoro pake no zvaari kuita nyamasi.

MASOKO O KUENGEJERA

Kuziva ‘Bhabhironi Guru’

Bhuku ra Cakapangijihwa rinobhuya ngo pamusoro po mwanakaji anodanijwa ‘Bhabhironi Guru.’ Iyena mwanakajidi kamare? Bhaibheri Rinoti kudini ngopamusorod pake?

MASOKO O KUENGEJERA

Jesu Wakabahwa mu Mweji wa Mbuji Here?

Rangariranyi mukuwo wakabahwa Jesu. Izvi zvinoda kuti bvunjenyi?

MASOKO OKUENGEJERA

Tinodikana Kuceukija Mafiriado Here?

Ngo kwapi kwakabva kureremejwa ko mafiriadho mazinji ari mundharaunda menyumo? Mupinguro jingamushamaisa maningi.