Zvijijo Zvaungawana mu Bhaibheri

Bhuku iri rinozokuita kuti uite hwendo, ngo Zvijijo zvinobva mu Bhaibheri, kuenda pa kubahwa no mushando wa Jesu, mbhera pa kuviya ngo Umambo.

Karata Inobva ku Mukhumbi Unotonga

Bhuku iri ringashandiswa kudini?

CIJIJO 1

Mwari Wakaita Denga no Pasi

Bhaibheri rinonanga kuti Mwari wakasika denga no pasi. Asi unozviziva kuti ngo yapi ngirozi yakasikwa pacito pasikwa ciricese here?

CIJIJO 2

Mwari Wakaita Mwanarume no Mwanakaji Wokutanga

Mwari wakasika mwanarume no mwanakaji wokutanga zve wovadira mu munda wo Edheni. Iyena waida kuti ivona vatangise mbhuri zve vaiti kuti pasi pese pave paradhiso.

CIJIJO 3

Adhamu na Evha Avazivi Kuzwira Mwari

Ngocapi caisisira maningi pa miti wo mu munda wo Edheni? Ngenyi Evha wakaha mucero wo miti wondhoo?

CIJIJO 4

Ushungu Hwakamuita kuti Ave Muurai

Mwari wakatendera muripo wa Abheri haiwa wa Kaini. Kaini paakazvivona, wainga wakanyangajwa maningi zve wakaita ciri cinosuruvarisa maningi.

CIJIJO 5

Arka ya Nowa

Apo ngirozi jakashata jakarovorana no vanakaji pasi pano, jakava no vana vanothyisa maningi magakanyara. Uphanga waizara pa ndau iri yese. Asi Nowa wainga wakasiana —waida zve waizwira Mwari.

CIJIJO 6

Vapokonyoki Vasere mu Nyika Impsa

Ndambi yakaita kuti nvhura ine 40 o njiku no 40 o usiku. Vese pamwepo, Nowa no mbhuri yake vakagara mu arka kunopinda gore rimwe. Pakupejisira, vakakwanisa kubuda mu ngarava.

CIJIJO 7

Rusingo hwo Bhaibheri

Vandhu vamweni vakasunga kuvaka dhorobha no rusingo hwakabata kudenga. Ngenyi Mwari wakavaita kuti vaverekete ndumi jakasiana?

CIJIJO 8

Abhirahama na Sara Vakazwira Mwari

Ngenyi Abhirahama na Sara vakacinja kwenda ku dhorobha rimweni vorarama inga vafambi mu nyika yo Kanani

CIJIJO 9

Wakabahwa Mwana!

Mwari waizokwanirisa kudini cigondiso ca Abhirahama? Ngowapi mwana waizodanijwa—Izaki kana Ismaeri?

CIJIJO 10

Ceujanyi Mukaji wa Roti

Mwari wakaita kuti kune nvhura yo muriro no enxofre. Ngenyi wakaparaja madhoroba aya? Ngenyi tinodikana kuceukija mukaji wa Roti?

CIJIJO 11

Kuejwa ko Gonda

Mwari wakati kuna Abhirahama: ‘Ndapota torai mwana wako umwe basi zve umupire inga muripo pa dundhu ro nyika yo Moria.’Abhirahama waizohwisana kudini no muejo wo gonda uu?

CIJIJO 12

Jakobe Wakaashira Utaka

Izaki na Rebheka vakava no vana vaviri umwe winga Izau umweni Jakobe. Ngenyi Izau wakabahwa pakutanga, iyena wainga pamunda-nda-nda wo utaka unosisira maningi. Waro ngenyi wakazoucinja no zvokuha?

CIJIJO 13

Jakobe na Izau Vanoita Runyararo

Jakobe wakaitisa kudini kuti aashire makomborero no ngirozi? Zve kuitisa kudini Jakobe wakaita runyararo na Izau?

CIJIJO 14

Muranda Wakazwira Mwari

Jasefa wakaita zvainga zvakanaka, asi waindotambujika. Ngenyi?

CIJIJO 15

Jehovha Aazivi Kukanganwa Jasefa

Pikija hazvo kuti Jasefa wainga ari ndhambo no ukama hwake, Mwari wakavonesa kuti wainga naye.

CIJIJO 16

Jobe Wainga Ani?

Iyena wakazwira Jehovha pikija pazvainga zvecinesa.

CIJIJO 17

Mosi Anokheta Kunamata Jehovha

Mosi ari mwana mutete, wakaponeswa ngo mazano o ungwaro a maake.

CIJIJO 18

Pfiba Riri Kubwaka

Ngenyi muriro auzivi kukwanisa kupisa pfiba?

CIJIJO 19

Matambujiko matatu o kutanga

Faro wakawira mu ngozi ngo kuti waijikuja maningi wo ramba kuita ciro cidoko basi.

CIJIJO 20

Matambujiko Matandhatu Akazotevera

Matambujiko aya akasiana papi na matatu o kutanga?

CIJIJO 21

Dambujiko ro Cigumi

Dambujiko iri rainga rakavanga zvo kuti nee Faro waijikuja weya wakapejesera ngo kutendera.

CIJIJO 22

Mushamaiso pa Jombe ro Kupsuka

Faro wakasongana no gumi ro matambujiko, asi iyena wakakwanisa kupona pa mushamaiso iji ja Mwari?

CIJIJO 23

Cigondiso kuna Jehovha

VaIziraeri vakaita cigondiso cinosisira ka Mwari povakagara pa Dundhu ro Sinai.

CIJIJO 24

Ivona Vakaphwanya Cigondiso Cavo

Mosi paainga kooahsira gumi ro mupango, vandhu vakaita cishaishi cakashanta naingi.

CIJIJO 25

Tabherinake yo Kunamatira

Tende inosisira iyi yainga no arka yo citenderano.

CIJIJO 26

Vafei Gumi no Vaviri

Joshuwa na Karebhi vainga vakasiana no vanarume vamweni gumi vakaende koofea nyika yo kanani.

CIJIJO 27

Ivona Vakapandukira Jehovha

Kora, Dathaa, Abhirao no vanokwana 250 vamweni avazivi kukwanisa kuzwisisa ciro caisisira maningi ngo pamusoro pa Jehovha.

CIJIJO 28

Mbongoyo ya Bharama inovereketa

Mbongoyo yakavona wainga acikavoneki ndi Bharama.

CIJIJO 29

Jehovha Wakasana Joshuwa

Mwari wakapa ndhungamiro Joshuwa jokuti jingatibeseravo nyamasi uno, inga zvazvinodikana.

CIJIJO 30

Rahabhe Wakaviga Vafei

Mupfimbiji jo Jeriko jakawa, asi nyumba ya Rahabhe yakaramba yakaima, pikija yainga yakavakwa pa mupfimbiji.

CIJIJO 31

Joshuwa no VaGibhioni

Joshuwa wakaita mukumbiro kuna Mwari eciti: “Zuva rambai wakaima!” Mwari wakadavira here?

CIJIJO 32

Mutungamiriri Mupsa no Vanakaji Vaviri Vakacunga

Pasure po kufa ka Joshuwa, vaIziraeri vakatanga kunamata zvidhori. Upenyu hwakanesa, asi vakawana besero kubva ku mutongi Bharaki, muporofita Dhebhora zve no mbhingu yo tende ya Jhaeri!

CIJIJO 33

Rute na Naomi

Vanakaji vaviri vakafihwa ngo vanarume vari kuhwirira ku Iziraeri. Umwe wo vanakaji vodhonvo, ndi Rute, uwo waishanda mu minda, paakavoniwa ndi Bhoazi.

CIJIJO 34

Gidhioni Wakanyisa vaMidhiani

VaMidhiani vakaita kuti upenyu hwo vaIziraeri unese, vandhu vakatanga kupsaka besero ra Jehovha. Kuitisa kudini masoca mashoma a Gidhioni akanyisa 135.000 zvo masoca o vavengi?

CIJIJO 35

Ana Wakaita Mukumbiro Kuitira Mwana

Erikana wakatora Ana na Penina no mbhuri yake kuti vaende konamata ku tabherinaki ku Siro. Kondhoyo Ana wakaita mukumbiro kuitira mwana. Pacito papera gore, iyena wakabara Samueri!

CIJIJO 36

Cigondiso ca Jefita

Ngocapi cigondiso cakaita Jefita zve ngenyi? Mwana wokaji wa Jefita wakavona kudini cigondiso cakaita baba wake?

CIJIJO 37

Jehovha anovereketa na Samueri

Mupiri mukuru Eri wainga no vana vaviri vaishanda inga vapiri mu tabherinake, asi avacaizwira mutemo ja Jehovha. Mujaha Samueri wainga wakasiana zve Jehovha wakavereketa naye.

CIJIJO 38

Jehovha Wakapa Simba Samusoni

Mwari wakakapa Samusoni simba kuti ahwise vaFiristi, asi Samusoni paakaita cisungo cakashata, vaFiristi vakamubata.

CIJIJO 39

Mambo Wokutanga wo VaIsraeri

Mwari wakapa vaIziraeri vatongi kuti avatungamirire, asi ivona vaikumbira mambo. Samueri wakagaja Sauri inga mambo, asi pa kufamba ko nguva Jehovha wakaramba Sauri. Ngenyi?

CIJIJO 40

Dhavhidhi na Goriati

Jehovha wakasana Dhavhidhi kuti ave mambo wo Iziraeri zve Dhavhidhi arikutatija kuti ngenyi iyena wakasanwa.

CIJIJO 41

Dhavhidhi na Sauri

Ngenyi umwe wavo waizonda umweni, zve waizondwaro wakadavirisa kudini?

CIJIJO 42

Kucunga no kugondeka ka Jonatani

Mwana wa Mambo iyi shamwari yakanaka kuna Dhavidhi.

CIJIJO 43

Cishaishi ca Mambo Dhavhidhi

Civaringo cakashata cinovisa dango jakawanda.

CIJIJO 44

Temberi ya Jehovha

Mwari wakazwira mukumbiro wa Mambo Soromona zve wakamupa makomborero akawanda.

CIJIJO 45

Umambo Wakapaurana

VaIziraeri vazinji vakaima kunamata Jehovha

CIJIJO 46

Vakaejwa pa Dundhu Karimero

Ndiyani Mwari wokadi-kadi? Jehovha kana Bhaari?

CIJIJO 47

Jehovha Wakavangisa Eria

Unorangarira kuti angakuvangisavo here?

CIJIJO 48

Mwana wo Noni Anomuswa

Zvishamaiso zviviri pa nyumba yondhoyo!

CIJIJO 49

Mambo Wokaji Wakashata Anopanicwa

Jezabheri wakaita kuti Nabhoti auraiwe zve atore munda wake zve ushati wake wakavoniwa ndi Jehovha.

CIJIJO 50

Jehovha Anojivirira Jozafati

Mambo Jozafati waita zvakanaka, wakakumbira kuna Jehovha, vaJudha pavakathyisijihwa ngo vavengi.

CiJIJO 51

Naamani no Cimusikane co ku Iziraeri

Cimusikane co ku Iziraeri ciri kubvunja mukaji wa Naamani ngo simba guru ra Jehovha—inga muviyo kwakaitika cishamiso.

CIJIJO 52

Cikwata co Masoca Anobwaka a Jehovha

Mushandi wa Erija anogumisa kudini pa kuvona kuti ‘vari kwatiri vakwaanda kupinda kovari.’

CIJIJO 53

Jehoyadha Wakava no Cicunge

mupiri wakagondeka anogogomera vahosi vakashata.

CIJIJO 54

Jehovha Wakava Anosengerera Kuna Jona

Zvakaitisa kudini kuti muporofita wa Mwari amijwe ngo hove? Waitisa kudini kuti abude? Jehovha waida kumujijisenyi?

CIJIJO 55

Ngirozi ya Jehovha Inojivirira Ezekia

Vavengi vo Judha vanonanga kuti Jehovha aadojiviriri vandhu vake!

CIJIJO 56

Josiya Waida Mutemo wa Mwari

Josiya wakava mambo wo vaJudha ano makore 8, zve anoita kuti vandhu vake vanamate Jehovha.

CIJIJO 57

Jehovha Anotumira Jeremia Kocumaera

Zvakavereketwa ngo muporofita uwu waenga mwana mudoko zvakaita kuti vakuru vo kuJudha vanyangajwe maningi.

CIJIJO 58

Kuparajwa ko Jerusarema

Vandhu vo Judha vanoramba vecinamata zvimwari zvo manyepo ngo kudaro Mwari anovasiya.

CIJIJO 59

Majaha Marongomuna Akazwira Jehovha

Majaha vo ciJudha vakaramba vacizwira Jehovha, , pikija no nduna jo Bhabhironia.

CIJIJO 60

Umambo Ucikazoparajwi

Dhanieri anodurujira hope ja Nebhukadhinezari jainesa kuzwisisa.

CIJIJO 61

Ivona Avazivi Kunamata Cithombi

Shadreki, Misheki na Abhedhenego vakaramba kugwadamira cithombi co goridhi.

CIJIJO 62

Umambo Wakaezana no Muti Mukuru

Hope ja Nebhukadhinezari jaireva zvaizoitika kumbeji.

CIJIJO 63

Masoko Akatahwa pa Biravira

Masoko aya anoshamaisa anobudiririsa kudini, zve zvinoda kurevenyi?

CIJIJO 64

Dhanieri ari mu Rindi ro Mbhondoro

Kuita mukumbiro kuna Jehovha njiku jese, inga zvaitwa ndi Dhanieri!

CIJIJO 65

Esteri Anoponesa Vandhu Vake

Pikija wainga wakafihwa ngo vabari Esteri wakava Vahosi.

CIJIJO 66

Esdra Wakajijisa Mutemo wa Mwari

VaIziraeri povakapera kuzwa Esdra vakaita cigondiso kuna Mwari.

CIJIJO 67

Mufimbiji jo Jerusarema

Nehemia anoziva kuti vavengi vake vakaronga kuti vahwise. Ngenyi iyena aacaithya?

CIJIJO 68

Erizabheti Anova no Mwana

Ngenyi murume wa Erizabheti wakabvunjwa kuti aacaizokwanisa kuvereketa mbhera mwana abahwe?

CIJIJO 69

Ngirozi Inobvakacira Maria

Anomuvhunja masoko anocinja upenyu wake.

CIJIJO 70

Ngirozi Jinozivisa kubahwa ka Jesu

Vahavisi vakazwa masoko vanoenda ngo kukasika.

CIJIJO 71

Jehovha Wakangwarira Jesu

Mambo wakashata waida kuuraiya Jesu.

CIJIJO 72

Jesu Aciri Mudoko

Jesu wakakahamaja kudini vajijisi mu temberi?

CIJIJO 73

Johani Anonasirira Gwanja

Paanokura Johani anova muporofeti. Iyena anojijisa kuti Mesia arikuviya. Vandhu vondhovo vakazwa kudini zvaijijiswaro?

CIJIJO 74

Jesu Anova Mesia

Johani waida kunangenyi paakananga kuti Jesu i Bvuta ra Mwari?

CIJIJO 75

Dhiabhu Anoeja Jesu

Dhiabhu anoeja Jesu katatu. Ngoapi muejo mutatu jakasongana na Jesu? Jesu anodavirisa kudini?

CIJIJO 76

Jesu Anocenesa mu Temberi

Ngeyi Jesu wakagogomera zvinyama mu temberi zve wo wisa meza jo kucinjira mare?

CIJIJO 77

Jesu no Mwanakaji Musamaria

Mwanakaji muSamaria pa mwimbo wa Jakobe anoshamaiya ngo kuvana Jesu ecivereketa naye. Ngenyi? Jesu wakamubvunjenyi zvokuti aceingepi wabvunja ari wese?

CIJIJO 78

Jesu Anocumaera Masoko o Umambo

Jesu anokoka vamwe vo vajiji vake kuti vave “vatandi vo vandhu” Pakupera, iyena anoroveja 70 vo vajiji kuti vacumaere masoko akanaka

CIJIJO 79

Jesu Anoita Zvishamaiso Zvakawanda

Kwese kwaaienda, vandhu vaihwaja vaiviya kwaari kuti vabeswe zve iyena waivarapa. Iyena waakamusa cimusikane.

CIJIJO 80

Jesu Anosana Gumi na Vaviri o Vapostori

Jesu wakavasana kuti vaiitenyi? Unomaceukija mazina avo?

CIJIJO 81

Hurukuru yo pa Dundhu

Jesu anojijisa cijijo cinosisira maningi ku bungano yakamutendeneja

CIJIJO 82

Jesu Anojijisa Vajiji Vake Kukumbira

Jesu wakabvunja vajiji vake kuti varambe vacikumbirenyi?

CIJIJO 83

Jesu Anohisa Mbungano

Mushamaiso u unotijijisenyi ngo pamusoro pa Jehovha na Jesu?

CIJIJO 84

Jesu Anofamba Panyezuru po Kumwa

Muno kwanisa kurangarira kuti vapostori vakazwa kudini ngo cishamaiso ici?

CIJIJO 85

Jesu Anorapa Bofu mu Sabudu

Ngenyi asipi vese vaidakara ngo zvaakaita?

CIJIJO 86

Jesu Anomusa Razaro

Jesu anovona Maria ecicema, iyena anotangavo kucema. Asi kusuruvara kwavo kunocinja koita mudakaro

CIJIJO 87

Cirariro co Kupejisira ca Jesu

Jesu anopekeja mazano ashanda kuvapostori vake panguva yo cirariro co kupejisira

CIJIJO 88

Jesu Anosungwa

Judha Iskariote anotungamirira bungano ku munda o Getsemani no vakabata maponda no mapanga kuti vasunge Jesu.

CIJIJO 89

Pedru Anoramba Jesu

Zvicinyi zvakaitika muruvanje mo nyumba ya Kaifasi? Zve zvicinyi zvakaitika na Jesu mu nyumba mondhomo?

CIJIJO 90

Jesu Anofira pa Gorgota

Ngenyi Pirato wakatendera kuti Jesu aurawe?

CIJIJO 91

Jesu Anomuswa

Zviro zvapi zvinoshamisa zvakaitika mazuva shoma Jesu naafa?

CIJIJO 92

Jesu Anobudirirazve Kuno Vateveri Vake

Jesu anoitenyi kuti vamuringise?

CIJIJO 93

Jesu Anohwirira Mugore

Acito aita zvondozvo, wakapekeja vateveri vake ndhungamiriro jinosisira maningi.

CIJIJO 94

Vajiji Vanoashira Mujimu Mucena

Mujimu mucena wakavapa simba ro kuitenyi?

CIJIJO 95

Apana Caikwanisa Kuvaimisa

Vatungamiriri vo mu zviara vakauraya Jesu wari vari kuenja kunyaraja vapostori. Asi ivona avakwanisi.

CIJIJO 96

Jesu Anosana Sauro

Sauro anovenga maKristu asi ari kuda kucinja.

CIJIJO 97

Kornerio Anoashira Mujimu Mucena

Ngenyi Jehovha wakabvunja Pedru kuti aende ku nyumba yo mwanarume wo nyikanja?

CIJIJO 98

Vandhu vo Majinja Akawanda Vanova MaKristu

Mupostori Pauro no mamisionario amweni vanotanga basa ro kucumaera mu nyika yo ndhambo.

CIJIJO 99

Muvonereri o Mukadheya Anojija Cokwadi

Dhimoni, kuzungunyika ko nyika no banga zvinozwirana papi no ndhorondho?

CIJIJO 100

Pauro na Timoti

Vanarume vaviri vakashanda ko makore akawanda inga Shamwari.

CIJIJO 101

Pauro Anotumihwa ku Roma

Hwendo wa Pauro una ngozi, asi akuna ciro cinoimisa mupostori uu.

CIJIJO 102

Zvakavoneswa Johani

Jesu wakapa zvivoniso zvokadi ngo pamusoro po kumbeji.

CIJIJO 103

‘Umambo Hwenyu Ngahuze’

Civoniso co muporofita Johani jinotatija kuti Umambo hwa Mwari anozocinjisa kudini nyika