“Ndiani Anorhwira [Jehovha]?” (Exodo 20:1-7; 24:3-18; 32:1-35; 34:1-14)

MABHASHARIRE AMUNGAITA