Hambzaji jiri kushandisa bhurushura Masoko Akanaka ku Madhagaskari

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Janeiro wo 2016

Kucumaira ko Kuezanisira

Mazano o kucumaira no marevhista Murindiri no bhurushura Masoko Akanaka Anobva Kuna Mwari!. Shandisanyi muezaniso kuti munasirire macumairiro enyu.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Kunamata ko Cokwadi Kunoda Kushanda ngo Simba

Sotesesanyi kucunga kwa Mambo Hezekia acimusijira kunamata ko cokwadi. Shandisanyi matatijihwe, mapa, no nda-nda-nda yo mukuvo wo zviitiko zviri pa 2 Kronike 29-30 kuitira kumubesera.

ZVISHANDISENYI MU BASA RO MU MUNDA

Maitisire Otingaita Jijo Ticishandisa Bhurushura Masoko Akanaka

Madanyu mashanu o kuitisa jijo jo Bhaibheri kuri kushandisa bhurushura Masoko Akanaka Anobva Kuna Mwari!.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Rudakajiso Hwedu hwo Kuvaka no Kunasirira-nasirira Ndau jo Kunamata ko Cokwadi

Tingatatijisa kudini kuvangisira kwedu no kuda basa rakacena pa ndau yedu yo kunamatira?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Jehovha Anoreremeja Kukhauya Kokadi-kadi

Kukhauya kocokwadi ka Mambo Manasa kwakava no muviyo jakanaka. Ezanisanyi kutonga kwake acikato wasungwa no paakabudiswa kubva Bhabhironi. (2 Kronike 33-36)

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Jehovha Anokwanirisa Zvipikihwa Zvake

Nda-nda-nda yo mukuvo wo zviitiko zviri pa Esdra 1-5. Pikija no zviphingo zvizinji, vaJudha vakahwirira kubva Bhabhironi, vakamusijira kunamata ko cokwadi, no kuvakisa tembere.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Jehovha Anoda Vashandiri Vanozvipira

Esdra no vaya vakaita hwendo nae mbhera Jerusarema vaida gonda rakavanga, kuvangisira pa kunamata ko cokwadi, no cicunge. Shandisanyi madhezenyo no mapa kuitira kurangarijisisa hwendo hwavo.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Kuitisa Nane Kuziva Kwedu mu Mushando—Kusiya Masoko Okuzobhuya pa Hwiririro

Madanyu matatu kutira kubudirira pa kuita hwiririro ku vaya vanotatija kudakarira cokwadi co mu Bhaibheri.