Kukoka vandhu kuitira Majiisa o Cirariro ca Tenji ku Arbania

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Março wo 2017

Kucumaira ko Kuezanisira

Kucumaira ko Kuezanisira no Murindiri! zve no kujijisa cokwadi ngo pamusoro po Umambo hwa Mwari. Shandisanyi kurangarira kwenyu kutii munasirire mazano enyu.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

‘Ndinewe kuti Ndikuthavire’

Jeremia waijizwa inga acikakwanirisi paakagajwa ndi Jehovha Mwari kuti ashande inga muporofita. Jehovha wakamuvangisa kudini?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Ivona Vakaima Kuita Kuda ka Mwari

VaIziraeri vairangarira kuti cirovejeso cavo co muripo caikwanisa kurungamisa mufambiro wavo wakashata. Jeremia wakadira pambhene zvishaishi zvavo no manamatiro avo akashata.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Manera Okushandisa Bhurushura rinoti—Ndiani Ari Kuita Zvinoda Jehovha Nyamasi Uno?

Shandisanyi bhurushura iri kuti mujijise mujiji wenyu wo Bhaibheri ngo pamusoro po Zvapupu zva Jehovha, basa redu no sangano redu.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Vandhu Vangabudirira Basi ngo Ndhungamiro ja Jehovhae

Mu Iziraeri yo kare, vese vaiteverera ndhungamiro ja Jehovha Mwari vaiwana runyararo, mudakaro zve vaibudirira.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Manera Okushandisa Bhurushura rinoti—Izwanyi Mwari?

Shandisanyi muezaniso no mavhesi kuti mujijise cokwadi huru jo Bhaibheri ku vaya vanonesehwa ngo kujija.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

VaIziraeri Vakakanganwa Jehovha

Zvicinyi zvaiezanisihwa ndi Jehovha paakabvunja Jeremia kuti aende ku Murambo wa Eufrate mu mumango unokhwedera kuita 500 km pomwe no kuviga bhande ro nguvo yo thonje?

KURARAMA INGA MAKRISTU

Beseranyi Mbhuri Yenyu Kuti Irangarire Jehovha

Kutama kurobva kunamata ko mbhuri zve yo nasa kuithwa zvinobesera mbhuri yenyu kuti irangarire Jehovha. Mungaitisa kudini kuti muhwisane no zvineso zvizinji pa kunamata ko mbhuri?