Kuita Ucapupu hucikazivi kurongwa ku Koreya dhu Suri

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Setembro wo 2018

Kubhuisana ko Kuezanisira

Kucumaira ko kuezanisira ngo pamusoro pa Mwari zvinopsasa mazwiro o vandhu.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Jesu Anoita Mushamaiso Wokutanga

Mushamaiso wa Jesu wokutanga unotipa manera okuzwisisa undhu hwake.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Jesu Wakaita Ucapupu ku Mwanakaji mu Samaria

Kuita ucapupu hucikazivi kurongwa, Jesu wakaita muezaniso wo zvo zuva ngo zuva zvo upenyu wo mwanakanjiwo.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Kuitisa Nane Kuziva Kwedu Mu Mushando—Kutanga Mabhuyo Anoendesa ku Ucapupu

Tingaitisa kudini nane kuziva, pa kuda kutangisa mabhuyo no waticikazivi?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Teveranyi Jesu no Cinangwa Cakanaka

Vamweni vajiji vakakhugunyika zve cinangwa cavo co kumutevera cainga co kuda zvokuha.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Apana Zvakaruzika

Jesu wakatatija kubongeseya zvinobva kuna Jehovha ngo kutama kurasa-rasa

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Jesu Wakakuja Baba Wake

Cainyanya kusisira kuna Jesu rainga basa raakapuwa ndi Jehovha Mwari kuti aite no kukwanirisa.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Khombijanyi Kuzvidodokesa no Kuezanana kwa Kristu

Tingatevejeresa kudini Jesu patinoashira mutoro kana mabasa mu ungano?