Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

Ndhungamiriro Kuitira Musongano wo Upenyu Hwedu hwo ciKristu no Mushando

Ndhungamiriro Kuitira Musongano wo Upenyu Hwedu hwo ciKristu no Mushando

Zviri Mukati

 

Ndima

Masoko Okutanga

 2

Upfumi Hunobva mu Soko ra Mwari

 3

Zvishandisenyi mu Basa ro mu Munda

 4

Maponero o ciKristu

 5

Masoko Okupejisira

 6

Itisanyi Nane pa Kuverenga no Kujijisa

 7

Mazano

 8

Nguva

 9

Sumana yo Kufambihwa ngo Muvonereri wo Ndharaundha

 10

Sumana yo Musongano wo Ndharaundha kana wo Mutundhu

 11

Sumana yo Cirangarijo

 12

Muvonereri wo Musongano wo Upenyu no Mushando

 13

Mutungamiriri wo Musongano wo Upenyu no Mushando

 14

Murongi wo Dare ro Vakuru

 15

Mupi wo Mazano

 16

Zvikwata Zvimweni

 17

Mavhidhio

 18

1. Musongano wo Upenyu hwedu hwo ciKristu no Mushando unozoizwa mukuzwirana no nda-nda-nda inowanika pa Upenyu Hwedu hwo ciKristu no Mushando—Co Kutarira zvo Musongano zve mukuzwirana no ndhungamiriro jinotevera. Vacumaeri vese vanodikana kukokwa kuti vajipire kuti vatendere kugajwa kuita mativi o vajiji. Vamweni vanoviya ku musongano jo ungano nguva jese vangaitavo mativi, kudari vanotenderana no jijiso jo Bhaibheri zve kudari maponero avo anozwirana no ndhungamiriro jo ciKristu.—be pheji 282.

 2. Masoko Okutanga: Museswa 3 kana pasi. Sumana ngo sumana, pasure po ndumbo no mukumbiro wo kutanga, mutungamiriri anozomusa cidaka-daka ngo pamusoro po zvinozojijwa pa musonganowo, no kugogomejera mubvunjo wo pa Phepa ro Mupinguro jo Musongano Upenyu Hwedu hwo ciKristu no Mushando.

 3. Upfumi Hunobva mu Soko ra Mwari:

  • Hurukuro: Museswa 10. Musoro no masoko o mafundo maviri kana matatu zvinowanika pa Upenyu no Mushando Co Kutarira zvo Musongano. Hurukuro iyi inodikana kuitwa ngo mukuru kana mubatiri anoshandira anokwanirisa. Kudari kuri kutangiswa ko bhuku ibza ro mu Bhaibheri pa urongwa hwo kuverengwa ko Bhaibheri ko sumana ngo sumana, kunodikana kuvoneswa vhidhio yo hurukuro iyi. Muiti wayo, anodikana kuvonesa kuzwirana kuripo ko vhidhio no hurukuroyo. Asi, aadikani kukanganwa kukwekweteja mafundo akandandaniswa pa divi ro hurukuro iyi anowanika pa co kutarira zvo musongano. Cimwenizve, kudari nguva iciripo anodikanavo kushandisa mapikica no masoko akabviswa mu Bhaibheri no cinangwa co kuengejera shwiro iri kubhuiwaro.

  • Kupsakisisa Upfumi hwo Kumujimu: Museswa 8. Iri i divi ro mubvunjo no mupinguro ricina nee matangiro nee mbhejiso. Rinodikana kuitwa ngo mukuru kana mubatiri  anoshandira anokwanirisa. Muitisi angapaura nguva mukuzwirana no mativi marongomuna ecigogomejera mafundo anozwirana no zvinodiwa mu unganomo. Anodikana kuita mubvunjo jese kuno vapurutani. Cimwenizve, angasunga ndiena kuti vhesi jiri pa mubvunjo muviri jo kutanga joverengwa jese kana jimweni jakona. Vanopaya mupinguro vanodikana kupeja 30 o masegundo kana pasi.

  • Kuverengwa ko Bhaibheri: Museswa 4 kana pasi. Divi iri rinodikana kugajwa hama. Mujiji anodikana kuverenga paakagajwaro acikadikani kupa masoko o kutanga no okupejisira. Mutungamiriri wo musongano anozodikana kupsaka kubesera mujiji kuti averenge ngo maitiro akarungama, anozwisisika, anozika ushoni, ecigogomejera munodikana, kucinja izwi panodikanaya kucinja, kumbokama panodiwa kudaro zve kuverenga mu cibarihwe.

  4. Zvishandisenyi mu Basa ro mu Munda: Museswa 15 kana pasi. Divi iri ro musongano rakanasirihwa kuitira kuroveja vajiji kuitisa nane kuziva kwavo pa basa ro kucumaera no kujijisa. Macumaerere o vajiji o pakutanga kusongana no mundhu no o pahwiririro anodikana kucijikira mu kubhuisana ko kuezanisira kunowanika pa pheji 1 yo Upenyu no Mushando Co Kutarira zvo Musongano. Vacumaeri ndivona vanosana kudari vanoda kupa marevhista kana kukhombija vhidhio iri mu Bhokiso redu Rokujijisa. Upenyu no Mushando Co Kutarira zvo Musongano unokhombija nguva kuitira divi ro mujiji umwe nga umwe, pomwe no ndhungamiriro. Vajiji avadikani kushandisa masoko o kuengejera kuti vapejise nguva inonga yasara pa divi ravo. Kukhombijira kwakanasa kunasirihwa, kungatopeja museswa umwe kana pasi. Kudari zvecidiwa, vakuru vangagajwa inga mujiji.

  • Mavhidhio o Kubhuisana ko Kuezanisira: Vhidhio imwe nga imwe yo kucumaera ko kuezanisira inozovoneswa perapo kakubhuisana mukati mo sumana jo mweji. Mavhidhio o pakutanga kusongana no mundhu, pahwiririro yokutanga, pahwiririro yocipiri. Divi iri ricazoitwa ngo mutungamiriri wo musongano wo Upenyu no Mushando.

  • Pakutanga Kusongana no Mundhu: Divi iri rinozoitwa ngo mujiji, ringagajwa hama kana hambzaji. Mubeseri wo mujiji anodikana kuva mwanarume doni kana mwanakaji doni kana anodikana kuva wo pa mbhuri imweyo no mujiji. Mujiji no mubeseri vangaima kana kugara pasi. Mujiji anodikana kushandisa macungamijire anozwirana no mundharaundhemo. Kubhuisana ko kuezanisira kunodikana kucijikira pa pheji yokutanga yo co kutarira zvo musongano.

  • Pahwiririro Yokutanga: Divi iri rinozoitwa ngo mujiji, ringagajwa hama kana hambzaji. Mubeseri wo mujiji anodikana kuva mwanakaji doni kana mwanarume doni. (km 5/97 pheji. 2) Mujiji no mubeseri vangaima kana kugara pasi. Mujiji anodikana kukhombija zvokunanga paanohwiririra mundhu wakakhombija kudakarira pakutanga kusongana no mundhu. Kubhuisana ko kuezanisira kunodikana kucijikira pa pheji yokutanga yo Co Kutarira zvo Musongano.

  • Pahwiririro Yocipiri: Divi iri rinozoitwa ngo mujiji, ringagajwa hama kana hambzaji. Mubeseri wo mujiji anodikana kuva mwanakaji doni kana mwanarume doni. (km 5/97 pheji 2) Mujiji no mubeseri vangaima kana kugara pasi. Mujiji anodikana kukhombija zvokunanga paanohwiririra mundhu wakakhombija kudakarira pahwiririro yokutanga. Kubhuisana ko kuezanisira kunodikana kucijikira pa pheji yokutanga yo co kutarira zvo musongano.

  • Jijo yo Bhaibheri: Divi iri rinozoitwa ngo mujiji, ringagajwa hama kana hambzaji. Mubeseri wo mujiji anodikana kuva mwanakaji doni kana mwanarume doni. (km 5/97 pheji 2) Mujiji no mubeseri vangaima kana kugara pasi. Divi iri rinodikana kukhombijihwa inga jijo yo Bhaibheri yatanga kare. Apana dikano yo kunanga masoko o kutanga kana okupejisira, kuciripi  paya po kuti mujiji anonga ecishandira fundo rinokumbira kuti aite zvondhozvo. Apanazve dikano yo kuverenga ngo izwi guru masoko ese o divi rinongaro rakagajwa mujiji kuti ashandise pakuitisa jijo, pikija hazvo zvingaizwa. Zvinodiwa ngo zvo kugogomejera mazano akanaka o kujijisa.

  • Hurukuro: Divi iri ro mujiji rinozoitwa inga hurukuro, hama inodikana kugajwa kuitira hurukuro ungano.

  5. Maponero o ciKristu: Pakupera ko ndumbo, museswa 15 jinotevera jo divi iri jinozogogomejera divi rimwe kana maviri akanasirihwa kuitira kubesera vapurutani kuti vashandise Soko ra Mwari. Kudari pacina zvimweni zvinokhombijwepo, divi iri ringagajwa vakuru kana vabatiri vanoshandira vanokwanirisa, divi ro zvinodiwa zvo ungano rinoitwa ngo mukuru basi.

  • Jijo yo Bhaibheri yo Ungano: Museswa 30. Divi iri rinoitwa ngo mukuru anokwanirisa. (Kudari kuno vakuru vashoma vabatiri vanoshandira vanokwanirisa vangagajwa, zvecidiwa.) Dare ro vakuru rinozoita cisungo co kuti ndiani anokwanirisa kuti aitise jijo yo Bhaibheri yo Ungano. Vanotendehwaya kuti vaitise jijo yo Bhaibheri yo ungano vanodikana kuitisa jijo iyi ngo maitiro anobaya mwoyo, vecinasa kushandisa nguva, vecigogomejera mavhesi ano mafundo makuru no kubesera vapurutani kuvona muviyo wakanaka wo kushandisa mafundo aripo. Vanodikana kushandisa ndhungamiriro jiripo kuno vanoitisaya Jijo yo Murindiri. Zvecikwanisika, vanoitisaro no vanoverenga pa jijo iyi vanodikana kucinjwa sumana ngo sumana. Kudari Mutungamiriri wo Musongano Upenyu Hwedu no Mushando akakumbira kuti muitisi wo jijo iyi apungure nguva yake, muitisi anodikana kuvona maitiro aangazviita ndiwona. Kangaije angasunga kutama kuverengwa ko ndima jimweni.

  6. Masoko Okupejisira: Museswa 3 kana pasi. Mutungamiriri wo Musongano wo Upenyu no Mushando anozohwirijira mafundo ayani anobesera musongano, kubatanija mupinguro wo mubvunjo unobva mu Phepa ro Mupinguro jo Musongano Upenyu Hwedu hwo ciKristu no Mushando. Iyena anodikana kunanga zvinozojijwa pa sumana inotevera, kangaije ngo kunanga mubvunjo unozodavihwa. Iyena angananga mazina o vajiji vakagajwa kuti vaite mativi pa sumana inotevera, ecinanga nguva yo divi rimwe nga rimwe. Kunja ko kuti pano ndhungamiriro jimweni, divi iri ro masoko o kupejisira ringashandiswazve kuitira kuita ciziviso ciri cese cinodiwa kana kuverenga karata iri yese inodikana kuverengehwa ungano ngo mutungamiriri wo musongano. Shwiro jo cirovejeso jakadari inga basa ro mu munda, urongwa hwo kucenesa nyumba yo umambo, ajidikani kuziviswa ngo patiribhuna, asi jinodikana kunamwa panodihwa zviziviso. Kudari nguva yo pa divi icikakwani kuitira kuverenga karata kana kuita zviziviso, mutungamiriri anodikana kusiya nguva pa mativi amweni kana kukumbira hama jinoita mativi o Maponero o ciKristu, kuti jigurisire mativi avo kudari zvecidiwa. (Vonanyi  ndima 5 no  9.) Musongano unodikana kufungiswa ngo ndumbo no mukumbiro.

 7. Itisanyi Nane pa Kuverenga no Kujijisa: Kutangira sumana 7 ya Janeiro wo 2019, mutungamiriri wo Musongano wo Upenyu no Mushando anodikana kushandisa bhurushura Kujijisa kuti asimbe no kupa mazano. Mujiji umwe nga umwe anodikana kuvangisira kujija cijijo cakafungihwa pambhiri po divi raakagajwa ro Upenyu no Mushando Co Kutarira zvo Musongano. Pa sumana yokutanga yo mweji umwe nga umwe, mutungamiriri wo Musongano wo Upenyu no Mushando no vapurutani anozovona cijijo cimwe co bhurushura Kujijisa. Pa divi rinoti: “Tariranyi Kubudirira Kwenyu” pa bhurushura iri rakanasirihwa kuti rishandiswe ngo mujiji, mutungamiriri aadikani kutara ciri cese pondhopo.

  8. Mazano: Mutungamiriri wo Musongano wo Upenyu no Mushando ano museswa unokhwedera kuita umwe kuitira kupa mazano akacijikira mu bhurushura Kujijisa. Mutungamiriri paanonga ecidanijira mujiji aviye koita divi rake, aadikani kunanga fundo raari kushandira. Asi, mujiji akapeja  kuita divi rake, mutungamiriri anopekeja masoko o kusimba anofanera, zve angananga fundo raishandira mujiji, wonanga mafundo anovonesa kuti mujiji waita ushoni pa fundo raakagajwa kushandira kana ngo kunaka mwoyo kwese angasanangura kuti ngenyi zvaizova zvakanaka kuti mujiji ahwirijirezve pa fundo iri ro mazano. Mutungamiriri angananga zvimweni padivi rondhoro kudari akavona kuti zvinosisira kuno mujiji kana kuvapurutani. Mutungamiriri angapa mazano amweni anowanika mu bhurushura Kujijisa kana bhuku Chikoro Choushumiri, angapa pakupera ko musongano kana nguva imweni, perepo wogaja mujiji fundo rinodikana kushandihwa ngo mujiji pa bvaza inotevera.—Kuitira masoko akawanda ngo pamusoro po basa ro Muvonereri wo Musongano wo Upenyu no Mushando no ro mupi wo mazano, vonanyi  ndima 13 no  16.

    9. Nguva: Apana anodikana kupindirija nguva, nee magama o mutungamiriri paanonga ecidanijira divi rimwe nga rimwe. Kudari mujiji akatanga kupindirija nguva yake, ngo kungwarira kwese anodikana kukamiswa. Kudari vaiti vo mativi amweni vakapindirija nguva, mazano o pamutivi angapekejwa ngo mupi wo mazano. Musongano wese, kubatanija ndumbo no mukumbiro, unodikana kuitwa mukati mo nguva imwe no 45 o museswa.

 10. Sumana yo Kufambihwa ngo Muvonereri wo Ndharaundha: Kudari ungano ikava yecifambihwa ngo muvonereri wo ndharaundha, urongwa unodikana kufamba mukuzwirana no ndhungamiriro inowanika pa Co Kutarira zvo Musongano Upenyu Hwedu hwo ciKristu no Mushando asi zvinocinja nga izvi: Pa divi ro Jijo yo Bhaibheri yo Ungano rinowanika pa Maponero o ciKristu rinozofakehwa ngo hurukuro yo basa yo 30 o museswa inozoitwa ngo muvonereri wo ndharaundha. Icito yaizwa, mutungamiriri wo Musongano wo Upenyu no Mushando anozohwirijira zvapera kujijwa, wonanga zviri pa urongwa hwo sumana inotevera, woita ciziviso ciri cese cinonga cecidikana kuitwa, perapo wodanijira hurukuro yo muvonereri wo ndharaundha. Hurukuro yo basa ikapera, muvonereri wo ndharaundha anozofungisa ngo ndumbo inokhetwa ndiyena. Pa sumana iyi, akuna divi riri rese ro vajiji rinodikana kuitihwa mu sara imweni, kuciripi basi kudari zvikwata zvinodaro kuitira mu sara imweni zvinoshandisa ndumi iciripi inoshandiswa ngo ungano. Zvikwata zvinoshandisa ndumi yo nyikanja zvingaita musongano jazvo, pikija ungano yazvo inonga yecifambihwa ngo muvonereri wo ndharaundha. Asi zvinodikana kuva pamwepo no ungano kuitira kuzwa hurukuro yo basa yo muvonereri wo ndharaundha.

 11. Sumana yo Musongano wo Ndharaundha kana wo Mutundhu: Pa sumana iyi, akuzoitwi musongano jo ungano. Zvakarongwa kuti zvijijwe pa sumana iyi zvinodikana kujijwa ngo mundhu pacake kana inga mbhuri.

 12. Sumana yo Cirangarijo: Kudari Cirangarijo cikaizwa pakati po sumana, Musongano wo Upenyu no Mushando auzoitwi. Zvokadi, musongano wo basa ro mu munda unodikana kuitwa pa njiku yo Cirangarijo.

  13. Muvonereri wo Musongano wo Upenyu no Mushando: Mukuru wakakhetwa ngo dare ro vakuru anoshanda inga muvonereri wo Musongano wo Upenyu no Mushando. Iyena ano mutoro wo kuvonerera kuti musongano uwu unase kurongwa zve uitwe mu kuzwirana no ndhungamiriro iji. Iyena anodikana kuva akasujunuka pa kudavijana no mupi wo mazano. Co Kutarira zvo Musongano Upenyu Hwedu hwo ciKristu no Mushando, cikaashihwa muvonereri wo Musongano wo Upenyu no Mushando anozogaja vajiji vanoita mativi mukati mo mwejiwo. (Vonanyi  ndima 4.) Mujiji anodikana kugajwa no kuziva pakacijikira mazano kwecishandiswa fomu Kugajwa Divi pa Musongano Upenyu Hwedu hwo ciKristu no Mushando (S-89) pecisara sumana ndhatu njiku yo kuti aite divi icito yaguma.

 14. Mutungamiriri wo Musongano wo Upenyu no Mushando: Sumana ngo sumana, mukuru umwe anogajwa kuti ashande inga mutungamiriri pa Musongano wo Upenyu no Mushando. (Pa  ungano ino vakuru vashoma, mubatiri anoshandira anokwanirisa angagajwa kuti ashande inga mutungamiriri, zvecidiwa.) Iyena ano mutoro wo kunasirira masoko okutanga no okupejisira no kubhuisana ngo vhidhio yokucumaera ko kuezanisira pamwepo no mavhidhio mapsa o cijijo co bhurushura Kujijisa. Iyena ngaanodanijira mativi ese o pa musongano wondhowo zve mukuzwirana no mutengo wo vakuru vo pa unganopo, iyena angaitavo mativi amweni pa musongano. Masoko aanopa pasure po kuitwa ko divi rimwe nga rimwe anodikana kuva mashoma maningi. Dare ro vakuru rinozogaja vakuru vanokwanirisa kuti vashande inga vatungamiriri. Vakuru vanokwanirisa vanoshanda nguva ngo nguva inga vatungamiriri. Mukuzwirana no mugariro wo paunganopo, muvonereri wo Musongano wo Upenyu no Mushando, ndiyena anoshandiswa maningi inga mutungamiriri kupinda vakuru vamweni vanokwanirisa. Kudari mukuru wo ungano anokwanirisa kuti atungamirire Jijo yo Bhaibheri yo Ungano, iyena anokwanirisavo inga mutungamiriri wo Musongano wo Upenyu no Mushando. Tapota mucadokanganwa kuti mukuru anogajwa kushanda inga mutungamiriri, no rudo hwese zve ngo maitiro anobesera anozodikanavo kusimba no kupa mazano kuno vajiji vakagajwa. Mutungamiriri ano mutoro wo kungwarira kuti musongano upere ngo nguva kwayo. (Vonanyi  ndima 6 no  9) Kudari mutungamiriri ecida zve kudari pano ndau inokwana, pa civanje pangadihwa mukorofoni umwe waangashandisa iyena kuitira kudanijira divi rinotevera ari ngo pamutivi, hama inoda kuita divi rinotevera inonga yaa pa mukorofoni wo pa mutivi, kuti itange. Mukufananavo, mutungamiriri akada, angagara pa meza inogajikwa pa civanje panonga peciverengwa Bhaibheri no mativi o Zvishandisenyi mu Basa ro mu Munda. Izvi zvingabesera kutama kupeja nguva.

 15. Murongi wo Dare ro Vakuru: Murongi wo dare ro vakuru ngaanozogaja mativi ese o musongano, kusiyapo basi mativi o vajiji. Ndiyena anogaja mukuru umwe pa sumana, pa vaya vakakhetwaya ngo dare ro vakuru, kuti atungamirire musongano uwu. Ecishanda pamwepo no muvonereri wo Musongano wo Upenyu no Mushando, anodikana kuva no gwinyiso ro kuti phepha rino mazina o vese vakagajwa ridihwe paya panonamwa zviziviso.

  16. Mupi wo Mazano: Zvecikwanisika, kunodikana kukhetwa mukuru waano ruzivo pa kuita hurukuro, kuti ashande inga mupi wo mazano. Mutoro wo mupi wo mazano ngo wokupa mazano ngo pamutivi, kudari zvecidiwa, kuno mukuru kana mubatiri anoshandira ngo pamusoro po divi riri rese raanoita, kubatanija mativi o Musongano wo Upenyu no Mushando, hurukuro ya vese, zve kuitira Jijo yo Murindiri kana Jijo yo Bhaibheri yo Ungano. (Vonanyi  ndima 9) Kudari pa ungano pano mutengo wakati kuti wo vakuru vanonasa kuita hurukuro no kujijisa, mupi wo mazano angacinjwa wodihwa umweni pa kupera ko gore. Apana dikano yo kuti mupi wo mazano ape mbhangiro nguva jese mukuru kana mubatiri anoshandira paanoita divi rake.

 17. Zvikwata Zvimweni: Zvecifira ku mutengo wo vajiji, ungano ingaronga kuva no zvikwata zvimweni kuitira vajiji vakagajwa. Cikwata cimwe nga cimwe cinodikana kuva no mupi wo mazano anokwanirisa, zvinofanera kuti riitwe ngo mukuru. Pazvinodikana, mubatiri anoshandira anokwanirisa angagajwa. Dare ro vakuru, rinodikana kuita cisungo cokuti ndiani anodikana kushanda pa divi iri zve anodikana kucinjwa gore ngo gore. Iyena anodikana kuteverera ndhungamiriro jinowanika pa  ndima 8. Kudari kukaumbhwa zvikwata zvimweni, vajiji vanodikana kukumbihwa kuti vaende mu sara jimweni, rikandopera divi ro kuti Kupsakisisa Upfumi hwo Kumujimu pasi po musoro mukuru unoti Upfumi Unobva mu Soko ra Mwari. Vanodikana kuviya ku sara huru kuno vamweni pasure po divi ro kuti Zvishandisenyi mu Basa ro mu Munda. Kudari pakavoniwa vhidhio, vari mu sara imweni vanodikana kuivona kana kupurutana no kubhuisana vari mukatimo, zvecikwanisikaya. Zvikatama kukwanirisika mupi wo mazano anodikana kukhombija vhidhio no kubhuisana ecishandisa foni.

 18. Mavhidhio: Vhidhio jakakhetwa jinozoshandiswa mu kuzwirana no musongano. Ijona jinozowanika mu aprikativo JW Library, zve jingawanika no kubhashahwi kwecishandiswa zvimucini zvakasiyana-siyana. Nguva jimweni, mavhidhio o kubhuisana ko kuezanisira angavoneswavo pa musongano kuitira basa ro mu munda pasure po kukhombijwa pa Musongano wo Upenyu no Mushando.