Kukoka vandhu kuti vaviye ku musongano ku Zvirundu zvo ku Khook

CO KUTARIRA ZVO MUSONGANO UPENYU NO MUSHANDO Setembro wo 2017

Kucumaira ko Kuezanisira

Kucumaira ko Kuezanisira ko Murindiri no kujijisa cokwadi ngo pamusoro po Bhaibheri no siensia. Shandisanyi kurangarira kwenyu kuti munasirire mazano enyu.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Kumusijihwa ko Kunamata Kwakacena!

Civoniso co temberi ca Ezekieri cakavangisa vaJudha vakasara vakagondeka mu usungwa ku Bhabhironi kuti kunamata kwakacena kunozomusijihwa.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Ngenyi Munoreremeja Kunamata Kwakacena?

Kunamata kwakacena kwakazonasa kugajikisa. Munorangarira mukuvo wese cidakajiso comunaco co kuziva no kushandira Jehovha Mwari here?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Makomborero Akamusijira VaIziraeri Aizodakajisa

Civoniso co temberi ca Ezekieri cakapikira kuti kunamata kwakacena kunozomusijihwa zve makomborero ako anobatanija kuva no sangano, kuzwirana no kungwaririka.

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Kuva Takagondeka kuna Jehovha Kunoviisa Mupfupo

Ndhorovondho yo vaHebheru vatatu inovangisa civaringo cedu co kuva takagondeka kuna Jehovha Mwari.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Ivanyi Makagondeka Pamunoejwa

Jesu Kristu wakava wakagondeka paaiejwa. Vandhu vacizivi kukwana vanokwanisavo kugara vakagondeka povanovangijihwa kuti vatame kugondeka kuna Mwari here

KURARAMA INGA MAKRISTU

Ivanyi Makagondeka Ukama Hwenyu Pahunojingwa

Ugondeki hwedu kuna Jehovha Mwari hunoejwa, ukama hwedu hukajingwa. Zvicinyi zvinotibesera kuti tigare takagondeka?

UPFUMI HUNOBVA MU SOKO RA MWARI

Muri Kuenderera Mberi Mucishandira Jehovha Here?

Dhanyeri wakaenderera mberi acishandira Mwari. Iyena aazivi kutendera kuti ciricese cinghwinire urongwa hwake hwo kumujimu.

KURARAMA INGA MAKRISTU

Varovejenyi kuti Vaenderere Mberi Vacishandira Jehovha

Rovejanyi vacumairi vapsa kuti vave vanocumaira mukuvo wese, ngo kuvangisira. Beseranyi mujiji wenyu kuti ave mucumairi anobudirira.