Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

ZVIJIJO ZVO VHIDHIYO

Kusumuhwa ko Mabhuku o Bhaibheri

Zvijijo izvi zvo vhidhio jakafupika zvinopa masoko anodikana maningi ngo pamusoro po mugariro no zviri mu bhukuro ro Bhaibheri. Shandisanyi zvijijo izvi kuitira jijo yo mundhu ega kuitira kufutunura kuverenga no kujija Bhaibheri pa mundhu ega.

Kusumuhwa ko bhuku ra Ester

Zviitiko zvinoshamisa zvo mu njiku ja Ester zvinozovangisa rutendo hwenyu hwo kuti Jehovha Mwari anokwanisa kuponesa vandhu vake pa zvineso mazuva ano.

Kusumuhwa ko bhuku ra Jobe

Vese vaya vanoda Jehovha vanozoejwa. Ndhorondho yo kugondeka ka Jobe inovonesa basa ra Sathana pakati po vandhu zve kusisira ko kubatisisa ukuru-kuru hwa Jehovha.

Kusumuhwa ko Bhuku ra Nduyo

Bhuku ro Nduyo rinobesera ukuru-kuru hwa Jehovha, rinobesera no kutondhoja vaya vanomuda, zve rinonanga ngo pamusoro po macinjire anozoitwa nyika ngo Umambo hwa Mwari.

Kusumuhwa ko Bhuku ra Mazwi Akangwara

Wananyi ndhungamiriro kuitira mugariro uri wese wo upenyu hwenyu—kubvira ku zvokutengeserana mbhera ku shwiro jo mbhuri.

Kusumuhwa ko Bhuku ra Mucumaeri

Mambo Soromona wakagogomejera zviro zvinonyanya kuitika mu upenyu pomwe no zviro zvicikazwirani no uzivi hwo umwari.

Kusumuhwa ko Bhuku ro Ndumbo jo rudo

Rudo hwakavanga hwo musikane Suramita kuno mujaha muhavisi unosananguhwa inga “murabzu wo muriro.” Ngenyi?

Kusumuhwa ko bhuku ra Isaia

Bhuku ra Isaia ibhuku ro zviphorofita zvinokwanirisika izvo zvingavangisa gonda renyu kuna Jehovha inga mukwanirisi wo zvipikihwa zve inga Mwari wo ruponeso hwedu.

Kusumuhwa ko Bhuku ra Jeremia

Jeremiya no kugondeka kwese wakabatisisa zvaainga akabvunjwa ndi Jehovha pikija hazvo waisongana no zvineso. Rangariranyi kuti muezaniso wake unganangenyi kuno maKristu nyamasi uno.

Kusumuhwa ko Bhuku ra Macumbiro

Rakatahwa ndi muporofita Jeremia, bhuku ra Macumbiro rinovonesa kusuruvara ngo kuparajwa ko Jerusarema zve rinotatija kuti kuitisa kudini kukhauya kunoviisa nyasha ja Mwari.

Kusumuhwa ko Bhuku ra Ezekieri

Nokuzvidodokesa zve no kucunga kwese wakaita basa raakapuwa ndi Mwari, azvinenyi kuti rainesa zvakadini. Muezaniso wake unosisira maningi kwatiri nyamasi uno.

Kusumuhwa ko Bhuku ra Dhanyeri

Dhanyeri no vadoni vake vanoramba vakagondeka kuna Jehovha povanosongana no zvineso. Muezaniso wavo kubatanija no kukwanirisika ko zviphorofita, zvingatibesera wari tiriyari mu nguva yokupejisira.

Kusumuhwa ko bhuku ra Joel

Joel wakaporofeta ngo pamusoro po kukhwedera ko “njiku” ya Jehovha zve wakavonesa njira yokuponeswa. Ciporofeti cake ngo cokukasika maningi mazuva ano.

Kusumuhwa ko bhuku ra Amosi

Jehovha wakashandisa mwanarume waizvidodokesa kuti aite basa rinosisira. Zvijijo zvapi zvinosisira zvatingajija kubva ku muezaniso wa Amosi?

Kusumuhwa ko bhuku ra Abdia

Ndirona rakafupika maningi mu Matahwa o ciHebheru. Ciporofeti cinopa vetero no cigondiso co kuceneswa ko utongi hwa Jehovha.

Kusumuhwa ko bhuku ra Jona

Muporofeti wakatendera kupangihwa, kukwanirisa zvaakagajwa, zve wakajijiswa cijijo cinosisira maningi ngo pamusoro po rudo hwo kugondeka no unyasha hwa Mwari. Zvaakasongana nazvo zvinonanga zvega mu mwoyo wako.

Kusumuhwa ko Bhuku ra Mika

Uporofita uhu hunokwanisa kutivangisa gonda redu kuti Jehovha caanotibvunja cakanaka no kubesera itusu.

Kusumuhwa ko Bhuku ra Hagayo

Ciporofeta cinogogomejera kusisira ko kudira pakutanga kunamata Mwari kupinda zvido zvedu.

Kusumuhwa ko Bhuku ra Zakaria

Zvivoniso zvakawanda no zviporofita zvakavangisa vandhu va Mwari mu nguva jokare. Zviporofita zvondhozvo zviri kuramba zvecibesera no kuvangisa kunotiita Jehovha nyamasi.

Kusumuhwa ko Bhuku ra Mateu

Vonanyi kugurisihwa ko zviitiko zvo bhuku ra Mateu, rinova vhangeri rokutanga pa mavhangeri marongomuna.

Kusumuhwa ko Bhuku ra Marco

Inga bhuku doko pa ma evhangeri, sananguro ya Marco inopa civoniso co Utongi hwa Jesu inga Mambo wo Umambo wa Mwari.

Kusumuhwa ko Bhuku ra Luka

Ngoapi masoko ari mu Vhangeri ra Luka basi?

Kusumuhwa ko Bhuku ra Johani

Johani anogogomejera rudo unosisira hwa Jesu ngo mukhaindi wakawanda, muezaniso wake wo kujidodokesa, zvaitatija kuti wainga Mesiya—ku mbejiyo inga Mambo wo Umambo hwa Mwari.

Kusumuhwa ko Bhuku ra Maitiro

Ma Kristu okutanga akashanda ngo simba kuti vaite zvapupu zvo majinja ese. Bhuku ra Maitiro ringamupekeja simba no kuvangisira kwese mu basa ro mu munda.

Kusumuhwa ko Bhuku ra VaRoma

Ndhungamiriro jakafemehwa ngo pamusoro po kutama mukheto ka Jehovha no kusisira ko kuva no rutendo kuna Jesu Kristu.

Kusumuhwa ko Bhuku ra 1 VaKorinto

Karata ya Pauro inobatanija mazano ngo pamusoro po rubatano, mufambiro wakacena, rudo pomwe no kutenda rumuko.

Kusumuhwa ko Bhuku ra 2 VaKorinto

Jehovha ndi, “Mwari wo unyarajo hwese,” anovangisa no kubesera vashandiri vake.

Kusumuhwa ko Bhuku ra VaGalàsia

Karata ya Pauro ku Vagarasia inoshandavo nyamasi uno inga payakapera kutahwa. Inobesera Makristu ocokwadi kuti arambe akagondeka.