Yeqa uye kokuphakathi

Umsebenzi Lemali

Umsebenzi

Ukusebenza Gadalala?—Yikudla Ngoludala Yini?

Abanye abantu bacabanga ukuthi ukusebenza gadalala akubafanelanga. Kodwa abanengi bayakukholisa ukusebenza nzima. Kuyini okwenza basuthiseke emsebenzini wabo?

Wenza Izinto Ezinengi Kakhulu Yini?

Abantu abanengi bakuthola kunzima ukuthi benelise ukwenza konke abakhangelelwe ukuthi bakwenze emsebenzini lasemakhaya abo. Kuyini okubangela lolo hlupho? Kuyini okungenziwa ukuze luphele?

Imali

Thuthukisa Indlela Ophila Ngayo—Ungayisebenzisa Njani Imali?

IBhayibhili lingakunceda njani ukuthi usebenzise kuhle imali?

Okungenza Uthokoze​—Ukusuthiseka Lokupha

Abantu abanengi bacabanga ukuthi inotho yiyo engenza uthokoze. Imali kanye lempahla kungenza umuntu athole intokozo engapheliyo yini? Ubufakazi buthini?

Ukukhathazeka Ngemali

Enye indoda yenelisa ukondla imuli yayo lanxa intengo yezinto ezidingakala nsukuzonke yayisemba eqolo.

Ngathola Inotho Yeqiniso

Usomabhizimusi owayephumelela wakuthola njani lokho okuqakatheke ukwedlula inotho lemali?

Ukusebenzisa Kuhle Imali

Ungenzani Ukuze Wenelise Ukuphila Ngemali Encane?

Ukuphelelwa ngumsebenzi lokukhwela kwentengo yezinto kungenza sikhathazeke kakhulu. Bala isihloko lesi uzwe amacebo aseBhayibhilini angakunceda wenelise ukuphila ngemali encane.

IBhayibhili Lingakunceda Yini Ukuthi Usebenzise Kuhle Imali?

Imali ngeke isenze sithokoze kodwa kulezimiso ezine eBhayibhilini ezingakusiza ukuthi wenelise ukusebenzisa kuhle imali.

Ubuyanga